Sun. May 26th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Finfinnee Kutaa magaalaa Booleetti mana barumsaaa Afaan Oromoon barsiisu ijaaruuf dhagaan bu’uraa kaa’ame.

Manni barumsichaa kutaa magaalaa Boolee aanaa 12ffaatti mana barumsaa Jaarraa Abbaagadaa jedhamu yoo ta’u barattoota idileen duraa hanga qophaa’inaaf kan tajaajilu ta’a jedhameera.

Ijaarsi mana barumsaa dhagaan bu’uuraa isaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeen kaa’ame kun abbaa darbii 3 yoo ta’u daree barnootaa, kutaa bulchiinsaa, kutaa qorannoo fi mana kitaabaa kan hammatedha jedhameera.

Ijaarsi mana barumsaa kanaas waliigalaan bajata birrii miliyoona 54.4 kan gaafatu ta’uu hoji gaggeessituun kutaa bulchiinsa Boolee Alamstahay Shifarraa himaniiru.

Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ijaarsi mana barumsichaa gaaffi mirga daa’imman afaan dhalootaan akka barataniif gaafatamaa turekan deebisuu fi heera biyya keenyaa fi idil addunyaa hojiitti kan hiikudha jedhaniiru.

Manni Barumsaa Jaarraa Abbaagadaa yeroo ammaa barattoota 405 kan barsiisu yoo ta’u ijaarsi haaraa kun gaafa xumurume barattoota 1500 kan barsiisu ta’uun himameera.

Maddi: Kallacha Oromiyaa

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply