Fri. May 24th, 2024

Kormaan lukkuu mana-murtiitti himatame duuti itti murtaa’e

Lukkuu

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Kormaan handaaqqoo sagaleesaan ollaa jeequun hirriba nama dhorke himatame hanga Jimaataatti (Ebla 07, 2023) akka qalamu Manni Murtii murteesse.

Manni Murtii Naayijeeriyaa abbaan kormaa lukkuu kanaa akka qalu kan murteesse, erga ollaan sagaleen Kormaa lukkuu kun hirriba isaan dhorkuu iyyataniiti.

Manni Murtii Kaaba Naayijeeriyaa bulchiinsa Kaanoo keessatti argamu kun sagaleen lukkuun kun halkan guutuu dhageessisaa bulu akkaan kan nama jeequ ta’uu ibseera.

Sagaleen lukkuu kanaa hirriba isaan dhorkuu kan iyyatan namoota ollaa lama.

Namoota lukkuun kun boqonnaa isa dhowwuu himatan keessaa tokko Yuusuf Muhammad jedhama.

Iyyi kormaa lukkuu kanaa mirga nagaadhaan hirriba rafuu isaa akka sarbe mana murtiitti iyyate.

Abbaan qabeenyaa lukkuu kanaa Isiyaakuu Shu’ayibuu lukkucha ayyaana guyyaa fannoo- Good Friday jedhamuuf qalachuuf akka bite mana murtiitti hime.

Manni Murtii hanga guyyaa ayyaanaatti akka yeroo kennuuf gaafateera.

Lukkuun kun maatiidhaaf waan bitameef hanga guyyaa ayyaanaatti akka hin qalamne jechuunis falmeera.

Abbaan Seeraa Haliimaa Waalii gaaffii abbaa qabeenyaa lukkuu kanaa fudhataniiru.

Garuu lukkuun kun sagaleesaan ollaa akka hin jeeqne ittisuu akka qabu akeekkachiisan.

Kanaan booda lukkuun lubbuun jiraachuuf, iyyee namoota ollaa hirriibaa fi boqnnaa dhorkuu dhaabuu qaba jedhan.

Abbaan qabneeyaa lukkuu kanaa Jimaata borii hin qalu taanaan, adabbiin akka isa eeggatu manni murtii akeekkachiiseera.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply