Fri. May 24th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Hundeeffama magaalaa Shaggar sababeeffachuun mariin paanalii hooteela Sharaatanitti geggeeffamaa jira.

Sagantaan hundeeeffama magaalaa Shaggar wiirtuu siyaas-diinagdeefi abdii misooma uummata keenyaa kan taate sababeeffachuun guyyaa har’a bakka kabajamoo pirezdaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti marii paanaaliin hoteela Sharaatanitti geggeeffamaa jira.

Marii paanaalii kana irratti kabajamoo perezdaabtii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee hooggantoonni olaanoo federaalaafi naannoo, Abbootiin Gadaa, abbootiin amantaa, bakka buutoonni jiraattoota magaalittii, abbootii qabeenyaa, namoonni bebbeekamoofi keessummoonni waamichi taasifameef argamanii jiru.

Marii paanaalii kana irratti haasawaa baninsaa kan taasisan sadarkaa itti aanaa perezdaantiitti kantiibaan Magaalaa Shaggar Dr. Tashoomee Addunyaa akka jedhanitti, guddinni magaalaa ce’umsa diinagdeefi guddina siyaasa biyya tokkoof baay’ee murteessaa ta’uu ibsuun magaalaa kaleessa eenyummaa keenya keessatti agarsiisuu hin dandeenye har’a magaalaa seenaa qabeettii fakkeenya gaanfa Afrikaa taate magaalaa shaggar dhaloota boruuf hundeessuun gaaffii uummata keenya yeroo dheeraa deebisuu danda’uu himaniiru.

Sadarkaa itti aanaa perezdaantiitti qindeessaan kilaastera hawaasummaa obbo Masfin Malaakuu gama isaaniin marii kana irratti haasawaa taasisuun kaayyoon hundeeffama magaalaa shaggar gaaffii uummata keenyaa deebisuuf buqqaatii hambisuun misoomaa haaraa ijaaruu, magaalaa seena qabeessa ta’e ijaaruun cimsuufi magaalaa fedhii uummata keenyaa eegde hundeessuun gaaffii uummata keenyaa deebiisuun fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf kan kaayyeffate ta’uu ibsaniiru.

Gama biraan mootummaan carraa hojii uumuu, tajaajila si’ataafi haqa qabeessa uummata keenyaaf kennuu, wabii nyaataa keenya mirkaneessuuf qonna magaalaa jabeessuufi hojii ogummaa dagaagsuun magaalaa guddaa haaraa badhaateefi fakkeenya gaanfa Afrkaa taate kan fedhiifi hawwii hawaasa keenyaa guutuu dandeessu hundeessuu himaniiru!

Barreeffamni haala guddina magaalaa irratti xiyyeeffate hayyaatootaan dhiyaatee irratti mari’atamaa jira!

Maddi: Biiroo Komunikeeshinii Oromiyaa

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply