Sat. May 25th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Barattoota Qormaata Biyyoolessaa Kutaa 12ffaa Bara 2014 Fudhatanii Qabxii 50% Gadi Galmeessisaniif

Sagantaa ittiin qabxii isaanii fooyyeffachuu dandeessisu (Remedial Program) fudhachuu qaban qabxiin ka’uumsaa beekamee jira.
Barattootni qabxii qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa 50% gadi galmeessisan ji’a 4f yunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti sagantaan fooyya’insaa(Remedial Program) kan kennamuuf ta’ee murtaa’uun wal qabatee barattoota sagantaa kana barachuu danda’an qabxiin beekamee jira.
Haaluma kanaan:

Barattoota Qormaata Biyyoolessaa Kutaa 12ffaa Gosaafi Baay’ina barnoota qoratamaniin 30%fi ol galmeessisan hundi dhaabbilee barnootaa olaanoo mootummaafi dhuunfaa keessatti Sagantaa ‘Remedial’ barachuu akka danda’an beekameera.

HUBACHIISA

Barattootni dhaabbilee barnootaa olaanoo mootummaa keessatti mootummaan baasii isaanii danda’ee barsiisu immoo qabxiin isaan kanneen armaan gaditti ibsameera.

1_Barattoota Saayinsii Uumaatiif (Natural Science) Qabxii 700 keessaa:

Dhiiraaf – 263 fi ol
Dubartiif – 227 fi ol

2_Saayinsii Hawaasaatiif (Social Science) Qabxii 600 keessaa:

Dhiiraaf – 220 fi ol
Dubartiif – 190 fi ol

3_Naannoolee Guddataa_Jiraniif:

Saayinsii Uumamaa 700 keessaa:

Dhiiraafi dubartiif walqixa 210 fi ol yoo ta’u,

Saayinsii Hawaasaa 600 keessaa immoo:

Dhiiraafi Dubartiif walqixa 180fi ol murtaa’eera.

4_Naannoo Horsiisee Bulaa keessatti;

Saayinsii Uumamaa 700 keessaa:

Dhiiraafi Dubartiif walqixa 210 fi ol

Saayinsii Hawaasaatii n 600 keessaa immoo

Dhiiraafi Dubartiif walqixa 180 fi ol ta’eera.

5_Barattoota Qaro-Dhabeeyyiif

Saayinsii Uumamaa 700 keessaa:

Dhiiraafi dubartiif walqixa qabxii 210 fi ol yoo ta’u,

Saayinsii Hawaasaa qabxii 500 keessaa:

Dhiiraafi Dubartiif Walqixa qabxii 150 fi ol kan fidan sagantaa ‘Remedial’ dhaabbilee Barnootaa Olaanoo Mootummaatti bilisaan barachuu akka danda’an Ministeerri Barnootaa Itiyoophiyaa beeksiseera.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply