Fri. May 24th, 2024

Firiin Qormaata Kutaa 12ffaa Gadhiifameera

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Bu’aa qormaata keessanii ilaaluun filannoowwan armaan gadii keessaa tokko filachuun ilaaluu dandeessu

  1. Karaa Weebsaayitii https://eaes.et , https://eaes.edu.et fi https://eaes.org.et lakkoofsa galmee (registration number) fi maqaa keessan jalqabaa galchuun ilaaluu dandeessu.
  2. Karaa SMS. 6284. Yeroo ergaa gabaabaa gara 6284tti ergitan gaaffilee itti aananii dhufan guutuun firii qormaata keessanii ilaaluu dandeessu.
  3. Karaa Bootii Teeleegiraamii https://t.me/eaesbot banuun gaaffilee ittaananii dhufan sirnaan guutuun keessummeeffamuu dandeeessu.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply