Fri. May 24th, 2024
Kitaabni Og-Aartii Kutaa 7ffaaKitaabni Og-Aartii Kutaa 7ffaa

Kitaabni Og-Aartii Biiroo Barnoota Magaalaa Finfinnee qabiyyee dogoggoraan qophaa’ee ture sirrateera-Abiyoot Ayyalee

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

#Sirrateera!


Kitaaba Og-Artii kitaaba Barataa Kutaa 7ffaa irratti Siidaa Gooticha Artist Hacaaluu Hundeessaa Yunivarsiitii Ambootti hojjetame ilaalchisee barreeffamni dogoggoraa barraa’ee Manneen barnootaaf raabsamee ture. Dogoggorichi miira addaa keessa nama galcha. Dhimma Hacee irratti wanti negatively barreeffamu nama dhukkubsa.
Dogoghorichi akkamitti uumame? Eenyutu uume? Eenyu qopheesse? Eenyutu gulaale?…gaaffilee jedhan BBF qorachuun ifa gochuu qaba jedheen yaada. Kitaabilee biraanillee sakatta’amuu qabu. Sirriitti gulaalamuu qabu jedheen amana.
Dogoggora guddaa amma uumame kanaaf garuu Biiroon Barnoota Finfinnee sirreeffama barbaachisaa akka kenne Biiricha irraa odeeffadheen jira. Kun tarkaanfii gaarii dha; haata’u malee kitaabileen kun gara manneen barnootaatti raabsamanii waan jiraniif sirreeffamni dabalataa taasifamuu qaba. Kitaabileen sirreeffamni irratti taasifaman hatattamaan raabsamuu qabu.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply