Fri. May 24th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Poolisiin Gaanaa dureewwan amantaa bara haaraa ilaalchisee raajii ergaa sodaachisaa qabu akka hin dabarsine akeekkachiise.

Poolisiin Gaanaa dureewwan amantaa bara haaraa ilaalchisee raajii ergaa sodaachisaa qabu akka hin dabarsine akeekkachiise

Dureewwan amantaa bara haaraa faranjootaa sababeeffachuun raajii sodaachisoo, yaadeessoo ykn du’aan walqabatu akka hin dabarsine akeekkachise.

Bilisummaan waaqeffannaa mirga warra kaanii sarbuu hin qabaatu jedhe ibsi poolisiin baase.

Haata’u malee qeeqxoonni ajajni kun mirga bilisummaa amantaa heeraan taa’e kan sarbeefi seeraan ala jedhan.

Gaanaa keessatti amantoonni miiliyoonaan lakkaa’aman tibba bara haaraatti waldaatti walitti qabamuun dureewwan amantaa isaanii irraa waa’ee barichaa raajii dhagahuun kan barameedha.

Raajiiwwan duree amantootaatiin himaman kunneenis kan abdii gaarii kennaniifi akka wanti badaan mudatuu danda’u kan himaniidha.

Poolisiin biyyatti akeekkachisa kana kan kenne erga bara darbe keessa ergaawwan raajii akka du’aa fi badiin qaqabu himamee ture ummata keessatti dhiphina cimaa uumeen booda akka ta’e marsariitiin biyyattii tokko gabaase.

Poolisiin garuu ibsa isaa baasee kanaan, dhaabbileen amantaa ‘‘raajiiwwan haala seeraan fudhatama qabaniin’’ ibsuun akka wal ta’aniif waamicha taasiseera.

Haata’u malee namni seeraa Gaanaa, Saamii Daarkoo ajajni poolisiin kenne kun seeraan ala jechuun komatan.

‘‘Mana murti Olaanaa biyyatti irratti dhimma mariif dhiyaate miti. Gaanaa keessatti seerri bulchiinsii poolisii akka ka’ee raajiiwwan daangeessuuf aangoo kennuus hin jiru’’ jechuun morman.

https://bbc.in/3IaCFbB

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply