Fri. May 24th, 2024

Pirezidaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa barataa kutaa 8ffaa ibsaa kalaquun hawaasa naannoo isaa fayyadamaa taasiseef beekkamtii fi badhaasa qarshii kuma 200 kennan

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Godina Booranaa Aanaa Waacilee Ganda Weebitti kan dhalateefi barataa kutaa 8ffaa kan ta’e Aadan Huseen Diidaa rakkoo uummata naannoo isaa hubachuun waantota naannoo isaatti argaman kanneen akka dhoqqee Loonii, Ashaboo, shiboo elektirikaa, pilaastika fi sibiilota caccabaa walitti qabuun ibsaa hojjateera.

Barataan umuriin isaa ganna 15 ta’e Aadan kalaqa isaa kanaan bakka dhaloota isaa kan taate Ganda Weebiif ibsaa gumaachuun abbootiin warraa 28 tajaajila ibsaa sa’aa 24 akka argatan taasisee jira.

Pirezidaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa haasaa taasisaniin “namoonni akkanaa yoo baay’atan guddinna biyyaa keessatti gahee olaanaa qaba jechuun kalaqaan cinattis barnoota idileenis cimuun murteessaa ta’uu himaniiru.

Gara fuulduraattis Mootummaan Naannoo Oromiyaa namoota dandeettii kalaqaa akkanaa qaban cinaa dhaabbachuun kan jajjabeessu ta’uu dubbataniiru.

Barataa Aadan Huseen mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Araddaa Yaa’aa fi mana baruumsa sadarkaa 1ffaa Weeb tajaajila ibsaa akka argatan taasiseera.

Barataan Aadan Huseen kalaqa argate kanaan mana namoota dhuunfaatti ibsaa galchuun galii argataa kan jiru yoo ta’u ji’aan giddu galeessaan hanga qarshii kuma 7 argataa jira.

Aadan kalaqoota rakkoo hawaasa isaa furuu danda’an kalaquuf fedhii fi kaka’umsa guddaa kan qabu yoo ta’u mul’ata isaa kana galmaan ga’uufis deeggarsi dabalataa qorannoon deeggarame akka isaaf taasifamu gaafateera.

Abbaan kalaqaa barataa Aadan Huseen pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiif kennaa uffata aadaa kenneera.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply