Fri. May 24th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Budaa Qabdi Jedhanii Dhagaadhan Reebanii Ajjeesan -Faar Solomon Adugna

Manguddoo umuriin ishee du’atti dhiyaateedha. Abbaa warraaf nama irratti sodaatan kan hin qabne haadha hiyyeessaa ofii isheen joortee yoo argatte nyaattee yoo dhabde garaa ishee sabbataan jabeeffattee jiraattuudha.

Egaa warri lafa nama saamuu bare abbaan humnaaf warri qarshiis ijoollees dhageettiis qaban tokkotu ollaa jaartii kanaa jiraatu. Bifa sossobbiitiin lafa isheen raafuu irra qotattee mana ishee biraa isuma bu’attee ittiin ganna baatu nutti gurguri jedhanii gaafatan, lakkisaa lafti kun ijoollee kooti, abbaa warraa kooti hin kennu hin gurguru jettee didde. Kanuma sababa godhachuudhaan jibba qaban mullisuuf jaartii barii lafaan kaatee gabaa dhaqachuuf deemaa jirtu bakkeetti qabanii reebanii Waraabessa irratti argine jedhanii uummata itti dachaasan. Bakkee adii keessatti dhagaadhaanis reeban. Uummanni social midea kana irraas budaa jechuudhaan wal harkaa fuudhee afarse.

maanguddoon kun bakkee sana keessatti reebicha guddaa irran gahan. Sana booda achii kaatee ija namaa baachuu dadhabuun bataskaana Soorgaa keessa seentee nama dhokattee turte, garuu galgaluma sana ajjeessanii bulan abbaan ajjeese amma yoonaatti adda hin baane.

Akka kanatti lubbuu Maanguddoo kana galaafatan. Utuma hafuura isaan jedhan kana qabaatteyyuu fala biraa barbaadudha. Gara waldaa kiristiyaanaatti geessudha malee gara jabeenyan lubbuu kana baasuu hin qaban. Yoo dhuguma seerri biyya kana jiraate hamoonni akkas godhan kun seeran gaafatamuu qabu.

Utuma wan barbaade ta’eyyuu Namni gadaamessa haadhaa keessaa bahe akkamitti garaa jabaatee harmee ajjeesa? Maali barri akka kanaa😥 Silaa Wanti biyya kana keessatti ta’aa jiru baay’uma nama dhiba. Hojii cigaasisaa akka kanaatu abaarsa nutti fide.

Lubbuu qulqulluu kanaaf waaqayyo haa faradu!😣

https://www.facebook.com/photo/?fbid=571061217715561&set=a.364705778351107

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply