Tue. Jul 23rd, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Sababa gatiin boba’aa fi meeshaalee jijjiirraa konkolaataa dabaleef taariifa geejjibaarratti fooyya’iinsi taasifamuu Ministeerri Geejjibaa fi Loojistikii beeksise.

Ministry of Transport and Logistic Ethiopia

Haaluma kanaan:-

 Konkolaattota sadarkaa 1ffaa daandii Aspaaltiif kiiloomeetiraan Birrii 0.5360 kan ture 0.5600 ta’eera. Hangi daballii kiiloomeetiraan saantima 0.0240

 Konkolaattota sadarkaa 1ffaa daandii cirrachaaf kiiloometiraan 0.6150 kan ture 0.6464. hangi daballii kiloomeetiraan saantima 0.0314

 Konkolaattota sadarkaa 2ffaa Aspaaltiif kiiloomeetiraan 0.5120 kan ture 0.5420. hangi daballii saantima 0.0300

 Konkolaattota sadarkaa 2ffaa daandii cirrachaaf kiiloomeetiraan 0.5680 kan ture 0.6054. hangi daballii kiiloomeetiraan saantima 0.0374

 Konkolaattota sadarkaa 3ffaa daandii Aspaaltiif kiiloomeetiraan 0.4750 kan ture 0.5081. hangi daballii kiiloomeetiraan saantima 0.0331

 Konkolaattota sadarkaa 3ffaa daandii cirrachaaf kiiloomeetiraan 0.5360 kan ture 0.5735. hangi daballii kiiloomeetiraan saantima 0.375 ta’uu ministeerichi beeksiseera.

Shallagni taariifaa kun kiiloomeetira 100 yeroo ilaalamu:-

 Konkolaattota sadarkaa 1ffaa daandii Aspaaltiif kiiloomeetira 100n nama tokkoof Birrii 53.60 kan ture Birrii 56.00. hangi daballii Birrii 2.40

 Konkolaattota sadarkaa 2ffaa daandii Aspaaltiif kiiloomeetira 100n nama tokkoof Birrii 51.20 kan ture Birrii 54.20 ta’eera. Hangi daballii Birrii 3.00

 Konkolaattota sadarkaa 3ffaa daandii Aspaaltiif Kiiloomeetira 100n nama tokkoof Birrii 47.50 kan ture Birrii 50.81. Hangi daballii Birrii 3.31

Taariifichi haaluma armaan oliitti ibsameen guyyaa har’aa Waxabajjii 30, 2014 irraa eegalee hojiirra oolu ragaan ministeericharraa argame ni mul’isa.

Maddi: FBC

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply