Sat. May 18th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Manni Marii Bakka Bu’oota Uummataa labsii yeroo hatattamaa kaase


Manni Maree Bakka Bu’ootaa Ummataa yaa’ii hatattamaa har’a taa’een labsii yeroo hatattamaa kaase.

Manni marichaa yaa’ii ariifachiisaa har’a taa’een sagalee mormii 63fi sagalee deeggarsa caalmaan labsichi akka ka’u yaada murtoo dhiyaate raggaaseera.

Murtoo kana hordofee boordiin sakatta’insa raawwii labsii yeroo hatattamaa hojiilee hinxumurre yoo qabaate, guyyaa murtoo kanarraa eegalee baatii tokko keessatti xumuruun gabaasasaa qaama dhimmi ilaaluuf akka dhiyeessus murtaa’eera.

Haaluma walfakkaatuun qaamoleen haqaa hojii dhimmoota raawwii labsichaan walqabatan eegalan adeemsa kenniinsa hojii idilee haqaatiin akka xumuran murtaa’eera.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply