Sat. May 18th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Humnoonni finxaaleyyii holola maqa gurraachessii Ummata Oromoofi Mootummaa Naannichaarratti gaggeessaa jiran irraa akka of qusatan Biiroon Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa hubachiise.

Biirichi haala sochiiwwan misoomaafi nageenya Naannichaa ilaalchisee har’a miidiyaaleef ibsa kenneera.
Ibsa kan kennan Hoogganaan Biirichaa Obbo Hayiluu Addunyaa, Mootummaan Naannoo Oromiyaa naannolee ollaa waliin walitti dhufeenyaa fi hariiroo Ummataa cimsuun nageenya waaraa mirkaneessuuf hojjechaa jira jedhan.


Naannichatti fayyadamummaa ummataa mirkaneessuuf hojiileen misoomaa bal’inaan hojjetamaa jira.
Mootummaan Naannichaa bara Mootummaa ADWUI ABUTn durfamu hariiroo ummataa walshakkiirratti ijaaramee tureen tokkummaa ummataa laaffatee ture hundeerraa maqsuuf waggoottan darban hojiilee hariiroofi walitti dhufeenya obbolummaa uummattootaa cimsuun, fayyadamummaa misooma waloofi nageenyaarratti xiyyeeffatee hojjechaa jira.

Aadaa, Afaaniifi duudhaa ummatootaa guddisuun Itoophiyaan calaqqee biyya sab-daneessaa akka taate hojii qabatamaadhaan mirkaneessaa jira. Haaluma kanaan Afaanota kana dura xiyyeeffannoo hin argatin dabalatee Miidiyaa OBN irratti Afaanota sabootaafi sablammoota adda addaa 17n tajaajila kennaa jira.
Mootummoota naannolee ollaatti (Sumaalee, Affaar, Kibba, Beenishaan Gumuziifi Gaambeellaa) Manneen Barnootaa Ifa Boruu ijaaruun Afaan, aadaafi duudhaa waloo akka walirraa barataniifi dagaagsan hojjetamaa jira jedhan obbo Hayiluun.


Gama birootiin rakkoo nageenyaa deddeebi’ee Naannoolee Gaambeellaafi Beeniishaangul Gumuziifi naannicha gidduutti uumamu maqsuuf waajjirri Nageenyaa waloo hundaa’ee hojjetamaa jiraachuu ibsan. Kanaanis nageenya waaraa mirkaneessuuf hojii qindoominaan hojjetamaa jiruun humnoonni farreen nageenyaa naannichaa dhabamsiifamaa jiru.


Humni kun namoota nagaafi caasaa mootummaarratti miidhaa garajabeessa olaanaa fudhataa akka tureefi mootummaan humna ummataa gaachana sirnaa ijaaruun qindoomina humna nageenyaa naannichaa waliin tarkaanfii fudhachuu itti fufeera, amma sadarkaa yaaddoo nageenyaa ta’uu hin dandeenyetti tarkaanfiin kun itti fufiinsaan ni fudhatama jedhan. Mootummaan naannichaa ummata rakkoo nageenyaatiin buqqa’an gargaaruu cinaatti, waraana Shororkeessaa ABUTn miidhaawwan ummata naannoo Affaariifi Amaaraa irra gahe damdamachiisuuf deggarsa taasisuus himan.


Kun kanaan osoo jiruu humnoonni finxaaleyyiifi miidiyaaleen filatanii boo’an duudhaa haammattummaafi waliin jireenya ummanni Oromoofi Mootummaan naannichaa qabu cinaatti dagachuun hololaa sobaafi duula maqa balleessii qindaa’aa geggeessaa jiru jedhan obbo Hayiluun. Humnoonni kun gocha sukuneessaa saba adda osoo hinbaasiin humna hidhateen namoota qulqulluufi caasaa mootummaarratti fudhachaa turan eenyuun akka raawwatamaa jiran osoo beekanuu, saba keenya jedhan adda baasanii boo’uuf jedhan. Arrabaan Itoophiyummaa faarsaa miidhaa ummata hundarra gahaa jiru sabaan adda baasanii kamtokkoon boo’uun sirrii miti jedhan.


Ummanni Oromoo humna shororkeessaatiin ofiifis osoo miidhamaa jiruu, ummanniifi Mootummaan Naannichaa eegumumsaafi qabeenya ummataa, akka waan sabaan adda baasee eegaa hin jirretti hololuun waliin jireenya ummataa diiguuf miidiyaa adda addastiin hojjetaa akka jiran himaniiru.
Finxaaleyyiin waliin jireenyaafi tokkummaa ummataa diiguun kaayyoo dhokataa galmaan gahachuuf carraaqaa jiraniifi Miidiyaalee odeeffannoo dogoggoraa ummata walitti buusuuf hojjechaa jiran gochasaanii rakasaa kanarraa akka of qusatan obbo Hayiluun hubachiisaniiru.

Kallacha Oromiyaa

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply