Fri. May 24th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Goototaaf beekamtii kennuun hanna seenaa hambisa – BDhKMNO

Gootummaan Oromoo har’a kan jalqabe osoo hin taane uumama isaatii eegaluun kan waliin guddatedha. Oromon gootummaa isaatiin biyya Itoophiyaa ijaaree asiin ga’uu keessatti ga’ee leencaa qaba.

Bara warri adii karoora qindaa’aa baafatanii biyyoota Afrikaa qircachuuf ba’an Itoophiyaan qabaa jaraa jala kan hin seenin hafteef gootummaa Oromoon agarsiiseeni. Gootummaan Itoophiyaa kan faarfaamuuf jabduu Oromoon raawwateen.

Gootota diinatti mataa bowwuun ta’uun baandaafi weerartuu haleelanii Aduwaa irratti injifannoo galmeessan keessaa Ajajootni Waraanaa olaanoon (Jeneraalotni 9 ) Oromoo ta’uu seenaatu ragaa ba’a.

Oromoon biyya isaatti gootummaa isaan beekamuu bira darbee Ardii Afrikaafi Addunyaattis beekamuu isaaf seenaan Abdiisaan Aagaa Xaaliyaanitti dalage, Taaddasaa Birruu Nilson Mandeellaa leenjisuun sirna Appaartaayidii dhabamsiisee bilisummaa Afrikaa Kibbaaf hojjechuun dhugaa haalamuu hin dandeenye dha.

Gootonni kanneen akka Baalchaa Saafoo, Baqqalaa Wayyaa, Gabayyoo Gurmuu, Gabramaariyaam Gaarii, Balaay zallaqaa Qilxuufaa seenaa dalaganiin Oromoon lolee mo’achuu malee itti fakkeessuu akka hin beekne warra mul’isanidha. Injifannoon gootonni kunneen sabootaafi sab lammoota biyyattii qindeessanii galmeessan Ka’umsa Paan Afrikaanizimif Mallattoo injifannoo Gurraachotaa ta’ee fudhatame.

Injifannoon adda durummaa Oromoon galmaa’e kun dagatamee bara dheeraaf injifannochi akka kan saba biraafi nama tokkoo qofaan galmaa’eetti lallabamaa ture. Garuu bakkiifi akki itti seenaan dalagame hin dabu, seenaa aguuguu malee awwaaluunis hin dandaa’amu. Dhugaan sun bulee bubbulee ifa ba’uun dubbatamuu eegale.

Waraana Aduwaa irratti sabaafi sab lammoonni biyya kanaa haa hirmaatan malee seenaan Fardeen Oromoofi Qabsaa’ota Oromoo olaanaadha. Kanaaf ammo warri injifatamaniyyuu ragaadha.

Seenaan jiraataadha, Dhalootaan dhaalama, dhalootaan himama, dhalootaanis irra deebi’amee dalagama. Har’as Oromoon seenaa abboota isaa irraa dhaale dalaguu itti fufeera. Kun ammoo dhuguma Oromoon biyya kanaaf dawaa ta’uu akeeka.

Oromoon haqaan lola, haqaanis injifata. Yummuu baandaafi ergamtuun teessoof foolattu Oromoon biyaaf dhimmama. Gootonni Oromoo lolanii lolchiisaa biyya isanii weerartuu irraa qolatu.

Dhiheenya kanas gocha gara jabaummaan Wayyaanneen ergama gooftolii ishee irraa fudhattee biyya diiguuf kaate qolachuun gootonni Oromoo Seenaa dalagan.

Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaafi jeneraalotni kanneen akka L/J Baacaa Dabalee Buttaa, M/J Salamoon Ittafaa Lamuu, L/J Geetaachoo Guddinaa Salbaanaa, M/J Biraanuu Baqqalaa Badhaadhaa, M/J Hacaaluu shallamaa Margaa, M/J Yilmaa Mardaasaa Nyaaphaa, M/Je Shuumaa Abdataa Hiikaafi kanneen biroon human waraanaa hoogganan qindeessuun diina biyya diiguu dhufte irratti injifannoo galmeessuu isaaniin beekamtiin gootummaa kennameeraaf. Kun ammoo warra gaafa lolaa duuba hiriiruufi warra seenaa hatuu malee seenaa dalaguu hin beekneef dhukkubbii mataa ta’ee jira.

Mootummaan garuu isa cimee hojjeteen jabaadhu, isa hin hojjenneen cimii hojjedhu jechuuf yaaduu qofa osoo hin taane namuu jabduu dalageen beekamaa injifannoo caalmaaf akka of qopheessuuf yaadeeti.
Injifannoo galmeessuun galmee seenaa of yaadachiisuudha. Seenaan ni dalagama, seenaan ni galmeeffama, seenaan dhalootafis ol kaawwama.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply