Fri. May 24th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

‘’Humnoonni farreen nageenyaa kaayyoo Itoophiyaa balleessuu barbaadan ayyaana cuuphaa jeequun ergama isaanii milkeessuuf yaalii taasisanis hin milkoofneef’’- Tajaajila Komuunikeeshinii Mootummaa.

Itoophiyaan idil-addunyaa irratti miidhagdee akka mul’attuuf ayyaanota taasisan keessaa tokko kan ta’e ayyaanni Cuuphaa guutummaa biyyatti haala gaariin kabajamee ooluu ibseera.
Ayyaana Cuuphaa irratti kan mul’atan amantaa, aadaafi duudhaa hawaasummaan baroota dheeraaf kan itti fufe hawaasaa idil-addunyaatti kan mul’ise ta’uus Tajaajilli Kominikeeshinii Mootummaa beeksiseera.

Ayyaanichi guutummaa biyyattitti karaa nagaan akka kabajamuuf hawaasnifi qaamoleen nageenyaa gumaacha taasisan mootummaan galateeffachuus eereera.
Shirri qaamoleen garaagaraa ayyaanichi karaa jaalalaa, tokkummaa sabdaneessummaafi nagaan akka hin kabajamneef xaxan qindoomina qaamolee nageenyaafi hawaasaan fashalaa’uus ibsameera.
Humnoonni farreen nageenyaa kaayyoo Itoophiyaa balleessuu barbaadan ayyaana Cuuphaa jeequun ergama isaanii milkeessuuf yaalii taasisan akka hin milkoofnes beeksiseera.

Itoophiyaanoonnifi dhalattoonni Itoophiyaa biyya alaa jiraatan waamicha biyya isaanii fudhachuun kan dhufan qaama hawaasummaa ta’uun bakkeewwan gara garaatti argamuun ayyaanicha irratti akka hirmaatanis beeksiseera.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply