Sat. May 18th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Dirreen Sheekanaa Huseen hambaalee hawwata Tuuristii gurguddoo Naannoon Oromiyaa qabdu keessaa isa tokko

Dirreen Sheekanaa Huseen hambaawwan seenaa Oromiyaan qabdu keessaa isaokkodha. Dirreen Sheekanaa Huseen jiddu-gala Amantii Islaamaafi Seenaa Uummata Oromoo kan qaroomina durii mul’isan keessaa isa tokkoodha.

Iddoon seena qabeessi kun Godina Baalee Aanaa Gololchaa, Ganda Dirree Sheek Huseen jedhamu keessaatti argama. Magaalaa Guddittii Oromiyaa Finfinneerraa kiilo meetira 610, Magaalaa guddoo Godina Baalee kan taate Roobeerraa ammoo kiilo meetira fagaatee argama.

Bakki seena qabeessi kun lafa gammoojjii Kaaba Baalee ilaala Gaara Abalqaasim Godina Arsiifi Harargee Lixaatti Laga Waabeetiin daangeffamuun gaarreen Dadalaafi Qacamsareetiin olloomuun iddoo Muudaafi wal-argaree uummata uumataa ta’ee tajaajila.

Dirree jechuun lafa bal’oo diriirtuu jechuu yoo ta’u, Sheek Huseen nama abbaa amantii turee, naannoo sanitti barsiisaa tureefi bakkichis ulfina uummanni isaaniif qabanirraa kan moggaafameedha.

Gama birootiin, iddoon kun Giddu gala Aadaa Oromoo,Qabso Oromoofi Amantaa Islaamaa ta’uun waggoota 960 0l akka tajaajilaa ture seenaan ni ibsa.

Dirree Sheek Huseen /Anaajina /ykn Birkatti waggaa keessatti yeroo lama ayyaanni muudaa Hajjiifi Zaaraa jedhamu bakka namoonni miliyoonatti lakkaawamu biyya keessaafi biyya alaatiis kallattii adda addaarraa dhufan argamutti kabajama.

Iddoon kun kan adda isa taasisu sirnoota kamiiyyuu keessatti Afaan Oromoo ol’aantummaan dhimma kan itti bahamuufi guddina Afoola Oromoo keessatti iddoo guddaa kan qabuudha.

Afoolli Baaroo jedhamu kan bakka Waareefi Dagaleetti faarfamu ergaa dhuka qabeessa kan ittiin dabarfataniifi kadhannaa kan ittiin raawwataniidha.

Haroon Lukkuu, Haroon Diinkuree, Dhooqqoo karraa, Jajjabaa Moowulidaa, Kaarra Milkii(Kaarra Guddoo), Masgida Zurxum, Gamoon Sheek Huseeniifi k.k.f. bakkoota seena qabeeyyii Anaajinaatti argamaniidha.

Dirreen Sheekana Huseen hambaalee hawwata tuuristii gurguddoo Shanan Naannoon Oromiyaa UNESCO-tti akka galmaa’uuf hojjechaa jiru keessa isa tokko ta’uu Ragaan Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaarraa argame ni muldhisa.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply