Fri. May 24th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Eeruun kennuun Kaadhimamtoota Komishineroota Marii biyyaalessaa hanga Amajjii 6,2014 tti akka itti fufu Manni Maree Bakka bu’oota Uummataa beeksise.

Labsii Lakkoofsa 1265 Komishinii Marii Biyyaalessaa hundeessuuf bahe hordofee koreen eeruu kaadhimamtoota Komishinarootaa simatu Mudde 26,2014 eegalee eeruu kaadhimamtoota Komishinarootaa simachuu irratti argamu.

Simannaan kunis hanga Amajjii 6,2014’tti kan itti fufu ta’uu Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa beeksiseera.
Adeemsa kana keessatti namoonni eeruu kennan dhimma isaanii qulqullaa’uu qabu karaa fuula miidiyaa hawaasaa Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatiin gaafachaa jiru.

Gaaffilee irra deddeebiin ka’an keessaa foormiin itti Kaadhimamtoonni komishinaraa kun itti eeraman odeeffannoowwan hangaa ol baay’ee ta’e qabachuu isaatiin waa’ee namoota eeramanii odeeffannoo gahaa dhabuun namoonni eeramuu qaban osoo hin eeramiin hin hafanii gaaffii jedhu.

Lammiileen dhimmichaaf xiyeeffannoo kennuun hordofanii gaaffii dhiyeessuu isaaniif koreen eeruu simatu kun guddaa galateeffata jedheera.

Foormiin kun sadarkaa kanatti odeeffannoo akka qabaatu kan taasifameef namoonni eeraman imaanaa olaanaa biyyaa waan isaan irra kaa’amaa jiru ta’uufi,kanneen eeranis maalummaa nama eeran sanaa ragaa qabatamaa beekuun akka itti qophaa’anii eeraniif kan yaadamedha.

Haaluma kanaan namni tokko eeruu kan danda’u nama tokko qofaa akka ta’e Ibsuu barbaanna.
Akkasumas kaadhimmamaan tokko namoota meeqaan eerame ulaagaan jedhu waan hin jirreef, nama tokko irra deddeebi’anii eeruun faayidaa akka hin qabne hubachiisuu barbaannas jedhame.

Haaluma kanaan foormii dhiyaate fayyadamuun qofa eeruu kennuu kan dandeessan ta’uu irra deebinee isnin beeksifna.

OBN

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply