Sat. May 18th, 2024

Dhimma Loogoo Jijjiirrachuu Isaanii Ilaalchisee Deebii Biiroo Barnoota Oromiyaa

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Loogoo haaraa kana biirichi ifatti ibsuu baatulleen erga yeroo dhihootii asitti itti faayyadamaa kan jiru yoo ta’u Hogganaan Biirichaa Tolaa Bariisoo (PhD) ammoo loogoo haaraaa kana fayyadamuun suurri kahan fuula Feesbuukii biirichaa irratti gadhiifamee mul’ata.

Loogoon Biirichi armaan dura fayyadamaa ture odaa, alaabaa abbaa Gaadaa, guca ykn xombora, kitaabaafi Qubee ABCD.. kan ofirraa qabu ture.

Inni haaraan tibbana miidiyaalee hawaasummaa irratti ijoo dubbii ta’e kunimmoo kitaaabaafi maqaa waaajjirichaa duwwaaa kan ofirraa qabudha.

Loogoon BBO yeroon kennameefiif haala qabatamaa jiruufi addunyaan irra geesse ilaalcha keessa galchuun mariin erga irratti taasifameen booda jijjiiramuu Itti-aanaa Hogganaan Biirichaa, Galaanaa Walda-Mikaa’el (PhD) BBC’tti himan.

Loogoon duraan ture qabatama amma jiru hin mullisu kan jedhan Dr. Galaanaan, “Amma haala irra jirrurratti hundaa’ee loogoo akka Biiroo Barnoota Oromiyaatti bakka nu bu’a jennee yaadne kana murteessine,” jedhan.

Aanga’aan kunis sababii loogoon duraanii ittiin jijjiramu danda’es yoo ibsan, “Loogoo [kanaan duraa] keessatti wantonni mul’atan tokko tokko yeroo ammaa/jaarraa ammaa kana keessatti beeksisuu [promote gochuu] waan hin barbaadneef, silattuu waan lafa qabateerudha jennee kan fudhanne fudhanneetu jijjiiruuf deemne,” jedhan.

Namoota loogoo haaraa biirichi fayyadamuu jalqabe kana qeeqan BBCn dubbise keessaa tokko Gaazexeessaafi Barreessaa Lalisaaaa Indirisi.

Akka inni jedhutti, loogoon BBO kanaan duraa guca alaabaa naannoo Oromiyaan irraa mul’atu, jalatti ammoo AB CD kan qabu ta’ee dudduubaan ammoo gaaddiddaa’ee kan mul’atu Odaa ture.

”Amma isatu haqamee. Loogoo haaraan kun Kitaabaan alatti wantoota naannicha ibsan biroo irraa haqamuun hedduu kan nama mufachiisudha” jedha Lalisaan.

“Kun anatti kan agarsiisee naannoo Oromiyaarraa wanti Oromoo ibsu, biiroon Oromoon qaba jedhu ykn akka naannoo keenyaatti qabna jennu keessaa wanti Oromoo ibsu fakkoomina keenya haqamaa jiraa jechuudha,” jedha.

Itti dabaluunis maaltu itti aana kan jedhullee yaaddessadha jedhe.

Adeemsi akkanaa kun naannichi qubee fi afaan ofiitiin baarachuun itti fufuu isaatiifuu waan nama yaaddessuu fi miira shakkii kan uumudha jedha Lalisaan.

Itti-aanaa hogganaan BBO Galaanaa (PhD) gama isaaniitiin, magaala Finfinnee dabalatee naannolee ollaatti hojii bal’aa barnoonni akka Afaan Oromootiin baratamu akka babalisan kaasuun, xiyyeeffannoo addaa itti kennanii hojjechaa akka jiran ibsan.

Loogoon haaraa Biiroo Barnootaa kun dhiibbaa Ministeera Barnootaa Federaalaatiin akka walfakkaatuuf ta’e jechuun komii hawaasarraa ka’us sirrii miti jedhan Dr. Galaanaan.

“Warri sammuu gadi aantummaa qabaniifi Oromoon ajajuma nama biraatiin bula jedhanii yaadan Biiroon Barnootaa wanta tokko yoo godhe beekumsa mataa isaatiin godhe miti nama biraatu ajaje jedhanii yaaduu danda’u.

Isaan kana waayyu gochuun hin danda’amu, sammuu gabrome waan qabaniif… Kun ammoo isaanirratti qofa osoo hin taane dhalootarrattillee dhiibbaa fidaa jira,” jechuun ibsan.

Yunvarsiitii Bulee Horaatti Barattuu digrii sadaffaa (PhD) kan taate Daraartuu Baqqalaa gamasheetiin Biiroon Baarnoota Oromiyaa marii fi waliigalteen alatti ibsituuwwan Oromoo Loogoo duraanii irra turan dhaabamsiisuun loogoo haaraan bakka buusuun isaa sirrii miti jetti.

Muuxannoo adeemsa kanaan dura waajirri isheen keessa hojjechaa turte loogoo isaa ittiin jijjiire akka fakkeenyaatti kaasuun, loogoo ummanni ‘bakka na bu’a’ jedhee fudhatu dhiyeessanii filachuu wayya jetti.

Loogoon maaliif jijjiirama jechuu osoo hin taane duraan dursee namoonni yaada irratti kennuu qabu kan jettu Daraartuun, ”Wanti kun haala biyyaattii amma keessa jirtu wajjin ta’uun ammoo shakkii isaa kan dabaludha” jetti.

Biiroon Barnoota Oromiyaa yeroo loogoo haaraa kana filatutti yaada fudhachuu fi qabiyyeen loogoo sanarra jiru waan ummaticha fakkaatu ta’uu qaba ture kan jehu komiin kan ka’aa ture jetti.

Hogganaa itti aanaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr. Galaanaa W/mikaa’el dhaabbilee hedduun loogoo isaanii yeroo yeroodhaan jijjiiru, Biirichis fedhii isaatiin loogoo isaa jijjiire jedhan.

“Loogoo duraaniis waggaa sadiin dura numatu baase. Loogoon suni waan yeroo sana jiru ni mul’isa ture. Amma ammoo loogoon suni haala qabatamaa ammaa jiru hin mul’isu. Haala qabataamaa amma jiruun Loogoon Biiroo Barnoota Oromiyaa bakka bu’u kana jennee murteessine” jedhan. Loogoo kana jijjiiruun murtii keenya kan jedhan Dr Galaanaan, ”jijjiiruu keenyaaaf ammoo eenyunuu hin gaafannu. Eenyurraayyuu heeyyaama hin fudhannu” jedhan.

Akkasumas jijjiiramni loogoo kun waan irratti yaadamee hojjetame ta’u ibsuun, ammallee yaada ummataa akka fudhatan dubbatu.

“Hawaasnis yaada irratti kennaa turan. Isa kana fudhannee foyyeessaa dhufnee kan dhumaa kan ta’e isa kanadha jennee qilleensarra oolchine. Kun qilleensarra gara ji’a ja’aa tureera. Eebbi isaa hin gaggeeffamne. Idileedhaan hin eebbifamne,” jedhan.

Ammas taanaan Biiroon Barnoota Oromiyaa akkasumaan fuudhee kan itti fayyadamu osoo hin taane ummataafi dhimmamtoota hundaaf tokkoon tokkoon isaa wanti achirra jiru maal jechuudha kan jedhu, akkasumas kan kanaan duraa maaliif jijjiirame isa jedhu ibsi ni kennamaaf jehan Dr. Gaalaanaan.

Gama biraatinis Oromiyaa Piroospariitii Paartiin (OPP) dhimma kana ilaalchisuun ergaa fuula Feesbuuka isaarratti Jimaata maxxanseen, waan Oromoof oogan fakkeessanii ammas akka waan afaan, aadaafi dudhaan Oromoo miidhameetti boo’aa jiran jechuun, dhimmi loogoo Biiroo Barnoota Oromiyaa waliin tibbana deemaa jiru kijiba jedheera.

Dhaabbata mootummaas ta’e kampaaniin dhuunfaa tokko biraandii ofii haaromsachuuf qaama dhimmi hin ilaallanne gaafachuuf hin dirqamu kan jedhe OPPn, yoo fedhe maamilarraa yaada fudhachuufi mallattoo isaa gabbifachuu danda’a jedheera.

Kanaan alatti miira anatu siif beekaafi siif murteessaatiin waan deemu kamuu fudhatama akka hin qabaanne ibsuun, “warri dhaabbata barnootaa wiirtuu qaroominaa ta’ee tajaajilurratti daldala siyaasaa fedhii dhuunfaarraa madduun olola sobaa hafarsitan akka of qusattan dhaamna,” jedheera.

Maddi: BBC Afaan Oromoo

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply