Wed. May 22nd, 2024
FIAS 777

FIAS777.COM: Shakkii anamummaa fi seera qabeessummaa dhaabbatichaa

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Dhaabbatni fias777.com jedhamu yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti miseensota hedduu horachuufi kanneen galii irraa argachaa jiranillee akka jiran namootni dhuunfaan miseensa ta’an ni dubbatu.

Haata’u malee, seera qabeessummaa fi amanamummaa dhaabbatichaa mirkaneessuuf karaalee adda addaa yoon adeemellee raga tokkollee argachuu hin dandeenye. Karaa biraatiin caasaan weebsaayitii isaanii kallattiin gara piroofaayilii fi hojiilee guyyaa guyyaa miseensotaatti geessuu irraan kan hafe ibsi dabalataa waa’ee (About), teessoo (Address) fi quunnamtii (contact) isaanii ibsu ifatti wanti kaa’ame hin jiru.

Addunyaa dijitaalaa kana keessatti weebsaayitootni baay’een banamuun maqaa fake ta’e yookaan fakkeessuun banuun namoota hedduu gama faayinaansiin burjaajessaa oolu. Gara fias yoo deebinu maddi maallaqa namootaaf kaffalamaa jiruu dhaabbaticharraa osoo hin taane namoota dhuunfaa miseensi tokko jalatti gurmaa’e irraa ta’a. Akkasumas sadarkaa (VIP level) fooyyeffachuuf kaffaltiin kan raawwatu karaa namoota dhuunfaa gara dhaabbatichaatti si affeereen tahe malee kallattiin lakkoofsa hereregaa dhaabbatichaatiin miti.

Gara maallaqa isaatti yoo deebin maddi galii dhaabbatichaa maal akka tahe ragaan ibsu tokkollee hin jiru.

Dhaabbileen SCAM REVIEW ta’an akka ibsanitti dhaabbatichi yeroo ammaa of dhoksuun namoota hedduu burjaajessaa akka jiru ibsaa jiru.

Walumaagalatti namootni dhuunfaa maallaqa gurguddaa dhimma kanarratti dhangalaasuu irraa akka of qusattan isin gorsina.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply