Fri. May 24th, 2024

Bulchiinsa magaalaa Roobeetti hojjattoota mootummaafi dhaabbilee dhuunfaa hanqina naamusa hojiitiin fayyadamummaa hawaasaa hir’isan 482 irratti tarkaanfiin garaagaraa fudhatame.

May be an image of 1 person and sitting

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Bulchiinsa magaalaa Roobeetti gabaasa koree taaksifoorsii kenna tajaajilaa ji’oottan lamaan dabranii dhiyaateen hojjattoota mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaa 482 irratti tarkaanfiin garaagaraa fudhatamuu Waajjirri Pablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa Bulchiinsa Magaalaa Roobee beeksise.
Tarkaanfiin kunis hojjattoota mootummaa sadarkaa Bulchiinsa magaalaa hanga gandaatti jiranii hoggansa gandaa fi dhaabbilee dhuunfaa gara garaa jiran tajaajilaa hawaasaaf kennuu qaban hanqina naamusa hojii agarsiisan tahuus himameera.


Haluma kanaan tarkaanfii Bulchiinsa fi seeraa fudhatameen hojjattoota moottummaa 59 fi dhaabbilee dhuunfaa 421 tahan irratti tarkafiin bulchiinsaa fi seeraa gara garaa fudhatameera.
Hojjattoota moottummaa , Of eeggannoo 20 afaanii 5 barreeffamaa nama 5, Iddoo irraa kan kaafaman,16 sadarkaa kan gadi b’an 5 adabbii mindaa 5 hojiirraa kan gageeffaman 5 seeratti kan dhihaatan,2 yammuu akka tahan ibsaniiru.


Dhaabbilee dhuunfaa tajaajila daldalaa Kennan of eeggannoo afaanii 45 of eeggannoo barreeffamaa 36 adabbii mindaa 338 yammu tahan irraa tarkaanfii fudhatameen qarshiin,mili.1.6 mootummaaf galii tahuu Itti gaafatamaan Waajjira Paablik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Nama Bulchiinsa Magaalaa Roobee Obbo Muhaammad Yabaa himaniiru.


Hojii kenna taajila fi fayyadummaa ummataa mirkaneessuu fi itti quufinsa maamilaa dabaluu cimee kanitti fufuu fi qorannoo gadi fageenyaan taasifameen seektaroota kenna tajaajila tiin komii hawwsa biraa biratti ka’u ; 14 adda bahanii xiyyeeffannoo itti laatamee kan irratti hojjatamaa jiru tahuu Ibsaniiru.
Fayyadamumnaa ummataa mirkaneessuu keessatti hunduu gahee isarraa eeggamu qindoominaa fi kutannoodhaa koree taaksi foorsii sochii taasisaa jiru cimsee kan itti fufuu tahuus himaniiru.
kenna tajaajilaa haqa qabeessaa qulqulluu ta’e fi si’ataa tahe kennuun fayyadamummaa ummata mirkaneessuu keessatti hunduu gahee isarraa eeggamu bahuu akka qabu dhaamaniiru.

Maddi: Gaazexaa Kallacha Oromiyaa

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply