Sun. Jul 21st, 2024

Kutaan ciisichaa Liyooneel Mesiin Kataaritti keessa qubatee ture Muuziyeemiitti geeddaramuufi

QATAR UNIVERSITY

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Dursaan taphattootaa Garee Biyyaalessaa Arjantiinaa Liiyooneel Adirees Meesii dheebuu waancaa addunyaa biyya isaa waggoota 36 Kataaritti erga milkeessee booda kutaan inni keessa boqote muuziyeemiitti geeddaramuuf.

Gareen kubbaa miilaa Arjentiinaa akkuma garee kaanii turtii isaa Kataariif hoteelli kan qabameef ta’us, gareen kun garuu moora Yunivarsiitii Kataar keessa buufatee ture.

Yunivarsiitichi ibsa baaseen kutaan injifataa badhaasa Ballon d’or yeroo torbaafi shaampiyoonaa addunyaa Liiyooneel Mesii gara muuziyeemii xiqqaatti geeddaramee daawwannaaf banaa akka godhamu beeksiseera.

Kunis injifannoofi gumaacha seena qabeesse taphataa collee addunyaa kanaa barabaraan yaadachuufi jedhameera.

Liyooneel Mesiin waancaa addunyaa Kataar irratti goolii lama tapha xumuraa irratti lakkoofsise dabalatee waliigalatti goolii torba lakkoofsisee biyyi isaa waggaa 36 booda waancaa addunyaa yeroo sadaffaaf akka injifattu gumaacha olaanaa godhe.

Badhaasota kubbaa miilaa hunda injifatee waancaa addunyaa injifachuu dhabuu isaatiin milkihaanni isaa hanquu jalaa ta’ee tures amma guuteefiira.

Ijoollummaa isaarraa ka’ee qe’ee Baarselonaa nuukaampiitti mootii kubbaa miilaa sadarkaa jedhamutti kan dhufe Liyooneel Mesiin Waancaa addunyaa Kaataar irratti taphataa cimaa dorgommichaa jedhamuuni seenaa isaa keessatti yeroo lammataaf filatameera.

Taphoota ramaddii, walakkaa xumuraa, Nuusa Xumuraafi tapha xumuraa irratti goolii galchuunis seenaa dalageera.

Mesii kan amma kilaba biyya Faransaay PSG’f taphatu injifannoo isaa kana biyya isaa Arjentiinaatti miira gammachuu guddoon kabajaa jira.

Injifannoo kana hordofees Mesiin seenaa Kubbaa miilaa keessatti taphataa collee ta’uun adda dureedhamoo miti morkii jedhutti xumura godheera jedhu ogeeyyiin.

Jifataan ganna 35 Mesiin injifannoo gara dhumaa jireenya kubbaa miilaa isaatti argate kanaan walqabatee hedduun taphataa cullee seenaan kubbaa miilaa argee hin beekne ittiin jechuun jajaa jiru.

Mesiin injifannoo isaa kana deeggartoota isaa Paaris jiranitti agarsiisuuf gareen isaa PSG’n tapha jalqabaa dirree isaatti godhu irratti akka dhiyeessu hayyama akka kennu gaafateera gabaasaaleen jedhan bahaa jiru.

Murteen PSG garuu hin beekamne. Faransaay biyya Arjantiinaan irra aantee waancicha fudhatte ta’uufi Keeyliin Imbaappeen ammoo morkataa waancaa sanii fi jifataa garee PSG ta’uun dubbii harbeessa yaadni jedhu jira.

Mesiin Amajjii 2 ykn 3 garee PSG’tti deebi’a jedhamee eegama.

Injifannoo isaa kana dhamdhamaa wayita jiruttis kontiraata kilaba isaa kana waliin qabu dheeressuunis gabaafameera.

Maddi: BBC Afaan Oromoo

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply