Fri. May 24th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Magaalaa Adaamaatti manneen kuusaa fichisiistota seeraa alaa 10 fi manneen kuusaa raabsitootaa 15 saamsamee, 8 keessatti ammoo zayitiin nyaataa lit.700,000 to’atamuun ibsame.Mootummaan daldaltoota sababa malee karaa seeraa alaa zayitii nyaataafi meeshaalee ijaarsaarratti gatii dabalan irratti tarkaanfii fudhachuu eegaluu isaa Biiroon Daldala Oromiyaa beeksise.
Mootummaan qalayinsa gabaa nam-tocheen uumaman adda baasuun gatii gabaa tasgabbessuun cinatti kanneen gatii dabaluun ummata mufachiisan irratti tarkaanfilee garaa garaa fudhachuu eeggaluu isaa Itti Aanaan Biiroo Daldala Oromiyaa obbo Warquu Caalaa ibsaniiru.
Biirichi koree of danda’e hundeessuun, ka’umsa qaalayinsa gabaa kana sakatta’uun daldaltoota karaa seera qabeessa hojjetan jajjabeessuun kanneen ta’e jedhanii ummatarratti gatii dabalan irratti ammoo tarkaanfii haraarama hin qamne fudhachuu eegaluu isaa kaasaniiru.
Dabalataanis, koreen qaalayinsa gabaa tasgabbeessu naannoo Oromiyaafi bulchiinsa magaalaa Finfinnee dabalatee sadarkaa federaalaatti hundeessuun hojiitti kan galame yoo ta’u, hanqinoota dhiyeessiin wal qabatan sakatta’uun sirreeffama barbaachisu taasisuuf hatatamaan hojiitti galamuu isaa obbo Warquun ibsaniiru.


Biiroon daldala Oromiyaas daldalatoota seeraan ala karaa qaxxaamuraan duroomuuf ummatarratti gatii hin malle dabalan irratti tarkaanfii fudhachuu kan eegale ta’uu kaasuun, koreen sadarkaa naannootti hundaa’es har’a waaree boodaa eegalee karaa hawaasa hirmaachiseen tarkaanfii fudhachuu eegaluu isaa obbo Warkuun ibsa addatti nuuf kennaniin dubbataniiru.
Haaluma kanaan Magaalaa Adaamaatti sakatta’insa manneen kuusaa irratti gaggeefameen manneen kuusaa fichisiistota seeraa alaa 10 fi manneen kuusaa raabisitootaa 15 saamasamee, hanga oduun kun qindaa’etti ragaa adda ba’een magaalicha keessatti manneen kuusaa 8 keessatti zayitiin nyaataa lit.700,000 argameera.


Magaalichatti tarkaanfii guyyaa har’aa fudhatame irraa ka’ee zayitiin nyaataa dhangala’aan abbaan lit.5 qarshii 600-650 tti ummataatti akka gurguramu ta’eera.
Magaalota biroo keessattis hojiin kun kan eegalame yoo ta’u, daldaltoota seeraa alaarratti tarkaanfiin cimaa fudhatamuun kan itti fufu ta’uu obbo Warquun kaasaniiru.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply