Wed. May 22nd, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Muddama Yuukireen: Raashiyaan loltoonni ishee Baha Yuukireen akka seenan ajajje

Pireezidantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin naannoleen Baha Yuukireen lama Donetsk fi Luhansk biyya walaba ta’uu beekamtii erga kannaniin duuba, loltoonni isaanii garas akka seenan ajaja dabarsan.

Loltoonni ishee biyyummaa ofii kan labsatan riippabliikota uummataa Donetsk fi Luhansk keessatti ‘nagaa kabachiisuu’ irratti hirmaatu jette Raashiyaan.

Ameerikaan garuu loltoonni kun ‘nagaa kabachiisu’ jedhamuun ‘yaada fudhatama hin qabne’, Raashiyaan waraanaaf sababa uummachaa jirti jette.

Naannoleen lamaan Raashiyaan amma beekamtii biyyummaa kenniteef finciltoota Raashiyaan deeggaramanii erga bara 2014 as mootummaa Yuukireeniin lolaa jiran harka jirti.

Pireezidantiin Yuukireen Raashiyaan ta’e jettee birmadummaa ishee sarbaa jirti jechuun yakkan.

Pireezidant Volodimiir Zeleniiskii nuti nagaa feena jedhan. Haata’u malee “Homaa hin sodaannu, Waan tokkos dabarsinee eenyuufuu hin kenninu” jedhan.

Yuukireen michoota ishee idil-addunyaarraa deeggarsa ifa fi bu’a qabeessa ta’e barbaaddi jedhan.

“Amma eenyu michuu fi hiriyaa keenya dhugaa akka ta’ee fi eenyu jechootuma qofaan Raashyaa akka doorsisu adda baasnee baruu feesisa,” jedhan.

Kora hatattamaa mana maree nageenyaa UN irratti ambaasaaddarri Ameerikaa Liindaa Toomaas Giriinfiild Raashiyan loltoonni ishee ‘nagaa kabachiisu’ jechuu kufa gochuun, loltoonni kun “maal akka ta’an dhugaatti ni beekna” jedhan.

Luhansk fi Donetsk akka biyya walabaatti beekamtii kennuufiin tooftaa Raashiyaan Yuukireen weeraruuf tolfattedha jedhan.

UNtti ambaasaaddarri Raashiyaa Vaasiilii Nebenziyaa gama kaaniin naannoo Baaha Yukireen Donbaas jedhamu weerara Yuukireen irraa ittisuun barbaachisaadha jedhan.

“Donbaas keessatti dhiigni akka dhangala’u hin feenu” jedhan.

Waggoota darban paaspoortiin Raashiyaa Donetsk fi Luhansk keessatti namoota hedduuf qoodamaa ture. Biyyootni Lixaa sababa nageenyaa lammilee ishee eeguu jedhuun Raashiyaan tarkaanfii waraanaa fudhachuun kana goote jechuun qeequ.

Pireezidantiin Raashiyaa Yuukireen dur lafa Raashiyaa turte jechuun dubbatan.

‘Waan fudhatama qabu miti’

Ameerikaan adeemsa Puutiin kana battalatti balaaleffatte. Pireezidant Joo Baayidan naannolee lamaan Raashiyaan beekamtii biyyummaa kenniteef keessatti inveestimantii, daldalli fi deeggarsi maallaqaa Ameerikaa akka hin godhamne ajaja olaanaa dabarsaniiru.

Tarkaanfiin kun qoqqobbii bal’aa yoo Raashiyaan weerara kan itti fuftu ta’e biyyootni Lixaa labsuuf jedhaniin addatti ta’uu Waayit Haawus ibseera.

Ministirri Muummee UK Booriis Joonsan tarkaanfiin kun birmadummaa Yuukireen ifatti kan sarbuudha, akkasumas seera idil-addunyaa kan cabsuudha jedhan.

Gamtaan Awurooppaa Yuukireen deeggaruun tarkaanfii tokkummaa, cichoominaa fi kutannoo qabu akka fudhatu ibseera.

BBC News Afaan Oromoo

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply