Mon. Jul 22nd, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Lammiilee Itoophiyaa Mana Hidhaa Sawudii Jiran Gara Biyyaatti Deebisuuf Ciminaan Hojjetamaa Jira – Ambaasaaddar Leencoo Baatii

Lammiilee Itoophiyaa Mana hidhaa Sawudii keessatti argaman yeroo gabaabaa keessatti gara biyyaatti deebisuuf hojjechaa akka jiru Imbaasiin Itoophiyaa kan Sawud Arabiyaa jiru beeksiseera.

Ambaasaddar Leencoo Baatii akka jedhanitti Itoophiyaanootni sababa karaa seeraan alaa dhufaniif hidhamanii yeroo ammaa mana hidhaa keessatti rakkoo adda addaaf saaxilamaa jiran gara biyyaatti deebisuuf Mootummaa Sawud Arabiyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa jiraachuu ibsaniiru.

Namootni yeroo gara biyyaatti deebi’anis akka hin rakkanneef Ministeerri dhimma alaa naannolee waliin tahuun gara hojiitti galchuuf akka hojjechaa jiru ibseera.

Rakkinicha ariitiin furuufis koreen ijaaramee isaaniin hoogganamu kan Mootummaa Sawudii waliin hojjechaa jiru akka jirus ibsaniiru.

Hariiroon Sawud Arabiyaa Itoophiyaa waggoota dheeraa kan lakkoofsisie yommuu tahu, lammiileen sababa amantii, barnootaa fi hojiitiin yeroo adda addaatti Itoophiyaarraa gara biyyattii kan dhufan yommuu tahu kanneen amma hidhaafi dararaaf saaxilamanis sababootuma walfakkaatan kan dhufanidha jechuun ibsaniiru.

Yeroo ammaa kanas hidhaa lammiilee keenyaaf sababa kan tahe Mootummaan sawudii riifoormii gochuun seektarootni baay’een lammiilee biyyattiitiin qofa qabatamuu akka qabu waan labseef namoota biyya biraa karaa seeraan alaa dhufan seerichaan biyyattii keessatti hojjechuu akka hin dandeenye waan dhorkeefidha.

Mootummaan Itoophiyaa waraanarra kan jiru tahullee dhiibbaa kana hunduma keessummeessaa lammiileen 42000 ol gara biyyaatti akka deebi’an gochuus ibsanii tura.

Amma lammiileen gara biyyaatti deebi’anitti Imbaasichi mirga lammiilee kanaa akka eegamuuf qaamolee dhimmichi ilaallatu wajjin akka hojjetu ibsuun, rakkoon uumame kanneen seeraan ala biyyittii galaniin walqabatu waan taheef namootni karaa seeraa adeemuuf adeemsarra jiran garuu dhimmichaa yaadda’uu hin qaban jedhaniiru.

Via EBC

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply