Fri. May 24th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa Raayyaa ittisaaf baajataa dabalataa Birri Biliyoona 90 raggaase.

Manni mariichaa waliigahii addaa 3ffaa har’a gaggeesseen, raayyaa ittisaaf baajata dabalataa Birri Biliyoona 90 ragaaseera.

Bara bajaataa 2014, Labsii wiixinee sirreeffama baajata dabalataafi baasii bakka buusuu mootummaa feederalaa miseensoota mana mariichaaf kan dhiheessan, Mana Maree Bakka Bu’oota Uummataatti waamamaan mootummaa Obbo Tasfaayee Beeljigee, baajatni dabalataan galaa fi hidhanno raayyaaf kan oluudha.

Baajata dabalataa raayyaan cinatti, deeggarsaa guyyaaf dhaqabu Birri biliyoona 8, baajata of eeggannoof biliyoona 8, piroojektoota kaappitaala raawwachisuuf biliyoona 7,akkasumas haanqina galii taaksi bakka buusuuf darbii baajataan qofa uwwisuun waan hindanda’amneef sirreeffama bakka buusuu baasiif Biliyoona 9 akka barbaachiisu yeroo kan ibsameera. Walligalaatti labsiin wiixine Baajata dabalataafi siirreefamaa mana mariichaaf dhihaate sagalee mormi 9, sagalee kan hin kennine 7fi saqgalee caalmaan ragga’eera.

Dabalataanis manni mariichaa Labsii wiixinee Inshuraansi Fayyaa Hawaasaa qorachuun Koree Dhaabbii Fayyaa, hawaasummaafi Ispoortiif qajeelcheera. #DhPI

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply