Sat. May 18th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Komii Harkifannaa Daandii Aspaaltii Amboo-Walisoo

Ijaarsi daandii Aspaaltii Amboo-Walisoo erga jalqabamee yeroo dheeraa lakkoofsisus hojiinsaa harkifachuutti mufachuu hawaasni naannawichaa ibse.

Daandiin Aspaaltii Amboo-Walisoo rakkoo geejjiba hawaasa Godina Shawaa Lixaafi Shawaa Kibba Lixaa gidduu tureefi jiru furuuf guyyoota 913 /Waggaa lamaafi walakkaatti/akka xumuramuuf hojiinsaa kan eegalame yoo ta’u, hamma yoonaatti %20 qofarra kan jiruufi hojiin garaa hawaasaa ciibsu hojjatamuu hindandeenye.

Kanaafis dhaabbilee ijaarsa pirojektichaatiif waliigaltee taasisuun imaanaan itti kenname adda addaa waliin waliigalteen adda citaa kan ture yoo ta’u, yeroo ammaas konistiraakshiniin Raayyaa Ittisa Biyyaa hojicha fiixa baasuuf waliigalteen galamus hojicharratti jijjiiramni barbaadamu hindhufne.

Jiraattonni Aanaa Wanciifi Walisoo  daandiin kun keessa qaxxaamuruun darbus pirojektichi yoo eegalamu, manaaf qabeenya hamma dhiisuun ka’uutti, darbees tumsa barbaachisu taasisuun hojicha deeggaraa turanis xumuramuu dhabuun, harkifachuunsaa nu mufachiiseera jedhan.

Kanaan boodas mootummaan xiyyeeffannaa barbaadamu  kennuufiin hojichi akka sirnaan hojjatamu gochuu qabaas jiraattonni kunneen dhaamaniiru.

Hojiin pirojektii Daandii Aspaaltii Amboo-Walisoo kiiloo meetira 64 dheeratu kun hudhaaleen jiran furamuun xumuramee tajaajila barbaadamuuf akka oolu qooda fudhattoota sadarkaa naannoofi federaalaa waliin mari’achaa akka jiraniifi fuulduraafis hojichi akka sirnaan ittifufu abdii qaban kan ibsatan Obbo Taayyee Guddisaa Bulchaa Godina Shawaa Kibba Lixaati.

Harkifannaan pirojektii daandii Aspaaltii Amboo-Walisoo rakkoo kontiraaktaraa ta’uun irra gahameera, kanas waliigaltee adda kutuun ammas rakkoo hawaasaa keenyarratti umurii dheeressuu hinbarbaadnu; hojichi akka fiixa bahuuf hordoffii caalaatti cimsuu qabna kan jedhan, Obbo Kalid Alii Abbaa Taayitaa Daandiwwanii Itoophiyaatti Dursaan Garee Bulchiinsa Daandiiwwan Lixaa.

Abdiin fuulduratti jirus konistiraakshiniin Raayyaa Ittisa Biyyaa jijjiirama gaggeessitootasaarratti waan taasiseef, hojicharrattis fooyya’iinsi dhufaa jira kan jedhan Obbo Kalid, akkaataa waliigalteen yeroon hafe ji’a jaha qofa ta’us, ji’oota hafanitti daandiin kiiloomeetirri 18-20 aspaaltii uffachuu akka qabu walii galamuun kaan immoo bara ittaanu kan hojjatamu ta’uu himaniiru jechuun OBNtti himaniiru.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply