Sat. May 25th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Biiroon Barnootaa Oromiyaa qorumsa kutaa 8ffaa Waxabajjii 27 -29 bara 2014 kennuuf qophii xumuruu ibse.

Haaluma kanaan manneen barnootaa kuma sagaliifi 374 qorumsa kana kan kennan yoo ta’u, walumatti barattoonni kuma 450fi 235 galmaa’anii qormaata fudhachuuf qophaa’aniiru.

Gama biraatiin hanga qormaanni kutaa 12ffaa karaa elektironiksiin (online) eegalamutti yunivarsitiiwwanitti akka kennamu Ministirri Barnootaa Pirofesar Birhaanuu Naggaa ibsan.

Kunis hannaafi waliindhahiinsa qormaataa hambisuuf ta’uu eeranii, barattoonni barumsi hojiifi tattaaffiidhaan kan dhufu ta’uu hubatanii cimanii barachuufi qo’achuu akka qaban hubachiisaniiru. G/Bariisaarraa waabeffanne.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply