Mon. May 27th, 2024

Magaalaa Jimmaatti Pirojektootni Birrii miiliyoona dhibba 5 fi miilyona 51 oliin hojjatamaa turan eebbifaman

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Pirojektootni guyyaa har’aa eebbifaman pirojektii misooma qarqara laga Awweetuufi daandii cehumsaa, akkasumas Mana Barumsa Ifa Boruuti.

Dabalataan, ibsaan daandii cinaa, ibsaa tiraafikaafi giddu gala gabaa dabalatee walii gala pirojektootni 36 xumuramanii tajaajilaaf banaa ta’aniiru.

Kantiibaan magaalaa Jimmaa Obbo Najiib Raayyaa, pirojektootni eebbiifaman gaaffii hawaasa magaalichaafi naannawaa ishee deebisuurra darbee faayidaa hawaasummaafi diinagdee olaanaa qabaachuu dubbataniiru.

Pirojektiiwwan eebbifaman bajata mootummaa, miti mootummaafi hirmaannaa ummataan kan hojjataman ta’uus kantibachi himaniiru.

Pirezedaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan akka Naannoo Oromiyaatti pirojektootni kumni 20 ol eebbifamaa jiraachuu dubbataniiru.

Maddi: Kominikeeshinii Magaalaa Jimmaa

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply