Sun. May 26th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Sirreeffama odeeffannoo dhimma qormaata biyyoolessaa bara 2013 irratti kenname


Qormaata Biyyoolessaa Bara 2013 qabxii Barattootaa irratti komii dhiyaateefi murtoo darbe
Ministeerri barnootaafi hoggantoonni Biiroolee Barnootaa Naannolee waliin ta’uun komii qabxii barattootaa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2013 kenname irratti naannolee rakkoon nageenyaa mudatee jiru irratti bu’uureffachuun murtoon addaa kennamee jira.
Haaluma kanaan, qormaata Biyyoolessaa bara 2013 kutaa 12ffaa barattoonni 598,679 ta’an kan fudhatan yoo ta’u, kanneen keessaa barattoonni 253,572 ta’an Oromiyaa keessatti argamu.
Barattoota akka biyyaatti qormaata fudhatan keessaa barattoonni qabxii digirii jalqabaa barachuuf carraa argatan 268,628 yoo ta’u, Barattoonni 134,010 (49.9%) ta’an Oromiyaa keessaa qabxii darbiinsaa kan argatanidha.
Barattoota akka biyyaatti armaan olitti digirii jalqabaa akka barataniif carraa argatan keessaa Yuunivarsiistii Mootummaatti galanii kanneen barachuu danda’an 152,014 yoo ta’an; Oromiyaa keessaa ammoo barattoonni 78,997 (52%) qabxii fidaniin Yuunivarsiistii Mootummaa galanii carraa barachuu argataniiru
Akka komiitti naannoleen rakkoo nageenyaa qaban bifa addaan akka ilaalamuuf gaaffii dhiyeessan;

 1. Naannoo Amaaraa
 2. Affaar
 3. Beeniishaangul Gumuz fi
 4. Oromiyaa yammuu ta’an;
  Akkaatuma gaaffii naannolee irraa dhiyaateen barattoonni bifa addaan murtoo addaan ilaalameef 8,080 ta’an Yuunivarsiistii seenanii akka barataniif carraa argataniiru.
  Kanneen keessaa gahoon naannolee
   Oromiyaan Barattoota 3,628
   Amaaraan barattoota 4,339
   Affaar Barattoota 31
   Beeniishaangul Gumuz barattoota 82
  Yoo ta’an; akka waliigalaatti barattoonni carraa yuunivarsiitii mootummaa galanii barachuu danda’an walumatti 160,094 yoo ta’u as keessaa barattoonni 82,625 (51.6%) ta’an Oromiyaa keessaati.
  Akka Naannoo Oromiyaatti godinaaleefi Bul.Magaalotaa rakkoo negeenyaa qaban qabxii yuunivarsiitii isaan galchu hin argatiin hafan komii dhiyaate bu’uureffachuun carraan biraa akka kennamuuf gaaffii dhiyaateen qormaata biyyaalessaa bara 2014 kennamu keessatti hammatamanii idileedhaan barattoota isaanii kanneen qorsiisan;
 5. Qeellam Wallaggaa
 6. Wallaggaa Lixaa
 7. Wallaggaa Bahaa
 8. H/ G/ Wallaggaa
 9. Sh/Lixaa
 10. Gujii fi
 11. Gujii Lixaa guutummaan barattoonni irra deebiin qormaaticha kan fudhatan yoo ta’u;
  Godinaaleefi aanaaleen muraasni bakkeewwan rakkoo nageenyaa addatti qaban ammoo;
   Godina Shawaa Kaabaa aanaalee 7
   Darraa
   Hidhabuu Abootee
   Yaayyaa Gullallee
   Dagam
   Giraar Jaarsoo
   Warra Jaarsoo fi
   Kuyyuu
   Godina Booranaa aanaa 3
   Areeroo
   Mi’oo fi
   Dilloo
   Godina Jimmaa
   Limmuu Saqqaa
   Noonnoo Beenjaa
   God.H/Lixaa aanaa 2
   Mi’eessoo fi
   Gumbii Bordoddee
   God. Sh/Bahaa aanaa 2
   Fantaallee fi
   Boosatt
   God.Har./Bahaa aanaa 1
   Cinaaksan
   Bul.Magaalaa Naqamtee fi
   Amboo
  Barattoota isaanii irra deebiin akka qorsiisaniif murteen addaa kennamee jira.
  Murtoon addaa kun akka naannoo Oromiyaatti carraa guddaa waan ta’eef, barattoonni carraa kana argattan tasgabbiin qo’achuun qophii keessan haalaan akka itti fuftan Biiroon Barnootaa Oromiyaa dhaamsa dabarseera.
  Maddi: BBO

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply