Mon. Jul 22nd, 2024
Barakat Simoon

Hidhaarra kan jiran Obbo Barakat Simi’on lagannaa nyaataarra akka jiran himame – BBC News Afaan Oromoo

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Sababni kana godhaniif gara Finfinnee jijjiiramuuf gaaffiin ji’ootaaf gaafataa turan deebii osoo hin argatiin turuu isaatiinii jedhameera.

ALI guyyaa Jimaataa Ebla 07, 2014 eegalee nyaata nyaachaa akka hin jirre himameera.

Namoonni hidhaa jiran maloota mormii itti ibsuuf fayyadaman keessaa tokko nyaata lagachuudha.

Dhimma kana kan gaafataman Komishiniin Mana Amala Sirreessaa Naannoo Amaaraa Obbo Barakat nyaata lagachuu isaanii quba hin qabu jedheera.

Obbo Barakat malaammaltummaan walqabatee hidhaa waggaa jaha itti murame keessaa tokko sadaffaa xumuranii hidhaatii bahuuf iyyatanii turan.

Obbo Barakat nyaata nyaachuu dhiisuu isaanii dhagahuu kan himan haati warraa isaanii Aadde Asii Fantee, kunis yaaddoo akka itti uume himan.

Obbo Barakat dhukkuba onnee akka qabaniifi sababa lagannaa nyaataan rakkoon fayyaa akka isaan hin qunnamne yaadda’u BBC’tti himaniiru.

”Jalqabumaa dhimma isaa mana murtii Finfinnee jirutu ilaaluu qaba ture. Ammammoo waan itti murameef Finfinneetti deebi’ee yeroo hidhaa hafe xumuruuf gaaffii dhiheessee ture.

”Aniifi ijoolleen keenya Baahirdaar deddeebinee isa gaafachuf humna dhabneerra,” jechuun BBC’tti himan.

Obbo Barakat Dhaaba Warraaqsa Dimookiratawaa Saba Amaaraa (BIADEN) Naannoo Amaaraa bulche keessatti gahee ijoo qabu turani.

ALI bara 2010 hanga fedha isaaniin aangoo isaanii gadhiisanitti itti gaafatama mootummaa federaalaa ijoo ta’an jaha irratti tajaajilaniiru.

Keessattuu wayita filmaata bara 1997tti falmii gaggeeffamuu fi filannoon boodas hokkora tureen mootummaa bakka bu’uun kan dubbatan isaan turan.

Erga MM Abiy Ahimad aangootti dhufan boodas paartiin naannoo Amaaraa bulche-BIADEN miseensummaarraa kan isaan haqe oggaa tahu, yakka malaammaltummaan shakkamanii lafa jireenyaa isaanii Finfinneerraa gara Naannoo Amaaraatti geeffaman.

Kana hordofees Obboo Barakat dhimmisaanii ilaalamee akka hiikaman gaaffiin dhiyeessan fudhatama dhabuu haati warraa isaanii himaniiru.

Mirgi addatti hiikamuu kan hin kennamne nama amala badaa qabuuf qofadha kan jedhan Aadde Asii, abbaan warraa isaanii mudaan amalaa otoo irratti hin argaman mirga lammileen biro argatan dhabuunsaanii nu gaddisiiseera jedhan.

Aabba Barakat wajjiin hidhaarra kan turan Obboo Taaddasaa Kaasaa dhibee cimaan gara Finfinnee erga dhufanii ji’a jaha guuteera. Kanaanis Obboo Barakat kutaa tokko keessatti kophaa hidhamanii turuun isaanii, lagannaa nyaataa kanaaf sababa tahuu himaniiru.

“Haga ammaa rakkoon kun mootummaa naannichaan furama jechuun, waan biyyi keessa jirtus waan beekamuuf, obsaan eegneerra. Xalayaa garagaraan, akkasumas fuulattis marii goonuus deebii waan dhabneef, dhimmichi Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaaf akka qaqqabu gooneerra,” jechuun himan Aaddee Asii.

Komishinarri Manneen Sirreessaa Naannoo Amaaraa Komaandar Abbayinah Balaay, waa’ee dhimma kanaa odeeffannoo akka hinqabne himanii, qulqulleeffatanii akka deebii kennan dubbatan.

Obboo Barakat ilaalchisee haala gaariirra akka jiran malee, lagannaa nyaataafi odeeffannoo addaa akka hinqabne BBCtti himan.

Waa’ee dhimma kanaa Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo argachuuf yaaliin goone ammatti hin milkoofne.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply