Fri. May 24th, 2024
Russian Embassy Addis AbabaRussian Embassy Addis Ababa

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Imbaasiin Raashiyaa gaaffiiwwan loltummaaf galmeessu kamiyyu hin simadhu jedhe

Imbaasiin Federeshinii Raashiyaa Finfinneetti argamu ibsa Kibxata Ebla 19, 2022 baaseen, gaaffiiwwan qacarrii loltummaa kamuu hin simadhu jedhe.

Ibsi imbaasichi kenne kunis kan dhagahame erga lammiilee Itoophiyaa hedduun kan ‘deeggarsa isaanii karaa barbaachisaa ta’e’ hundaan Raashiyaa cinaa akka hiriiran agarsiisuuf imbaasicha biratti mul’ataniin booda.

Gabaasaan BBC naannawa imbaasichaa socho’uun akka hubateetti, dargaggoonni hedduun sandiiwwan qabachuun hiriira galanii argeera.

Dargaggoota karra imbaasiichaa irra dhaabbachuun eeggataa turan keessaa BBCn kan dubbise dargaggoon tokko, miindaa gaariidhaan loltummaaf ykn hojiidhuma argameef mindeeffamuuf achi akka dhaqe dubbachuun, ”Raashiyaa nan jaaladha” jedheera.

Namoonni BBC dubbise kan biroos gama isaanitiin, Raashiyaatti mindaa olaanaadhaan qacarriin akka jiru dhageenyeerra jedha.

Gaafa Ebla 18, 2022 BBC dhimma kanarratti dubbisee kan ture Dubbii Himtuun Imbaasichaa Maariiyaa Charinukiinaa ”karaa barbaachisaa ta’e hundaan” Raashiyaa cinaa ni dhaabbanna kan jedhan lammiilee Itoophiyaa hedduun gara imbaasii isaanii dhaqaa jiraachuu dubbatanii ture.

Haata’u malee, imbaasichi waraana Raashiyaafi Yukireeniif lammiilee Itoophiyaa qacaruuf karoora akka hin qabne dubbi himtuun tun himte turte.

Namoota karra imbaasichaa irratti hiriira galanii mul'atan

Imaasichi erga waraanni eegalamee booda lammiileen Itoophiyaa qaamaafi karaa Iimeeliitiin ergaawwan erguufiin deeggarsa Raashiyaaf qaban ibsaa jiraachuu kan himan dubbii himtuun imbaasichaa, kunis obbolummaa biyyoota lamaan jidduu kan hin cabneedha jechuun ibsanii ture.

Haaluma walfakkaatunis ibsa Imbaasichi kaleessa baaseen, waraana biyyattiin Yukireen waliin gaggeessaa jirtu Raashiyaan ofumaan gahuumsaan akka milkooftu amantaa kan qabu ta’u ibsuun, gaaffiiwwan deeggarsaa dhiyaataa jiraniif ulfina qabaachuu ibseera.

Imbaasichi UN irratti dhimmoota Raashiyaa ilaallatu irratti deeggarsa mootummaan Itoophiyaa Rashiyaaf agarsiisee kan dinqisiifamu jedheera.

Imbaasichi Konveenshinii Veenaa bara 1961 kan kabaju ta’uu ibsuun, haaluma waliigaltee kanaatiin loltuu biyya biraatii gaggeessuun fudhatama hin qabu jedheera.

Gama biraatiin ammoo Imbaasiin Yukireen kan Itoophyaatti argamu gama isaatiin ibsa Ebla 18, 2022 fuula miidiyaa hawaasaa isaarratti baaseen Raashiyaan dargaggoota Itoophiyaa loltummaaf wayita qacartu mul’ataa jiru ilaalchisee dhugaa jiruu hin dubbatan jedheera.

Ibsichi dabalunis, Raashiyaan mirrii Yukireeniin injifatamuu waan itti dhagahameef ”dhoksaan dogongorsuufi tapha badaa taphachuuf yaalaa jirti” jechuun komateera.

Maddi: BBC News Afaan Oromoo

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply