Mon. May 20th, 2024
Abiy Ahmed Ali

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Ganama ganama bdhaadhina ta’anii sa’a booda aktiivistii ta’uun hin danda’amu – Abiy Ahmed (PhD)

Aktiivisitin dhimma ta’e irratti ni kakaasa, dhimma mirga fayyaa hawaasaa irratti kan kakaasudha. Nu biratti ganama ganama Akitiviist dha. Galgala galgala immoo nama siyaasaati.
Yoo filatame miseensa Paartii Badhaadhinaati. Aktiviizimii fi nama siyaasaa ta’uun wal makkeera.
Aktiviizimii fi dhaabbata siyaasaa keessa hojjechuun adda addummaa qaba. Yoo filatamuu baate immoo Aktiviisit ta’uun, Youtube irratti iyyaa oola.


Aktiviizimiin itti gaafatamummaa hin qabu. Namoota siyaasaa gaafa taanu garuu dubbachuu qofa osoo hin ta’iin, waan dubbaneef itti gaafatamummaa fudhachuudha.
Fakkeenyaaf Paartii Badhaadhinaa keessatti namni tokko ka’ee feesbuukii irratti dubbachuuf itti gaafatamummaan isaa dambii seeraa ittiin bulmaataa keessatti taa’eera.
Seericha yoo cabse akka itti gaafatamu beekuu qaba.


Ganama ganama bdhaadhina ta’anii sa’a booda aktiivistii ta’uun hin danda’amu.
Namoonni hedduun Badhaadhina yoo taasiftu shanee ta’uu hawwu.
Ammallee achi taa’anii badhaadhina ta’uu fedhu.


Akkasumatti gamaafi gamana osoo jedhanii barri isaanii dhumata.
Carraa yeroon nu kenname beeknee sirnaan itti fayydamuu qabna. Yeroon darbinaan deebi’ee hin dhufu. Kufaatiin ‘TPLF’ kana nutti mul’isa. Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad Leenjii Miseensota Koree Giddugaleessaa Paartii badhaadhinaatiif kennan irraa kan fudhatame.


Maddi: OBN

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply