Sat. May 25th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Godina Shawaa Lixaatti Dhaabbilee Mootummaa keessatti hojjettoota kenna tajaajilaarratti danqaa ta’an 708 irratti tarkaanfiin fudhatame.

Tarkaanfii fudhatameenis kazinaa mootummatti qarshiin Mil. 1 fi 504,506.91 galii ta’uu himameera.

Obbo Takkaaliny Yimaamuu itti aaanaa bulcha godina Shawaa Lixaa akka godinichaatti sadarkaa godinaa fi aanaatti rakkooleen kenna tajaajilaa adda bahan 2,823 ta’uu himuun kanneen keessaa rakkooleen 644 furmaata argachuu himan.
Tarkaanifii kennisa tajaajilaatiin walqabatee hanga ammatti fudhatamanis Hojjataa hojiirra gaggeeffaman 42, Mindaan kan adabamee hojjata 166, Bakka irra kan kafaman Hoggansa Aanaa 67, Hooggantoota Bu’uura gandaa 26, Hojjatoota 22 ta’uu himuun of eeggannoon barreeffama kan kenname 91 fi of eeggannoon afaanii kan kennamee 287 ta’uu eeraniiru.
Gama biraatiin hojjettoota hojiirraa gaggeessuu fi mindaa adabuun kazinaa mootummaatti qarshiin 1.457,537, Alseerummaa adda addaan, jijjiirra seeraan ala ,guddina seeraan ala fi qaxara seeraan ala tasisuun qarshiin 46,969.91, Waligala kazinaa mootummatti qarshiin 1,504,506.91 galii ta’uu Obbo Takkaliny dubbataniiru.


Addattis Hojjettoota mootummaa sadarkaa Godinaa kiraasassabdumman shakkaman 7 to’annoo seeraa jala kan jiran ta’uu himuun hojjettoonni godinichaa imaanaa uummataa isaanitti kenname karaa guutuu ta’een hojjechuun hawaasa isaan barsiise komii kenna tajaajilaa tokko malee rakkoo uummatichaa furuuf akka hojjetan dhaamaniiru.

Maddi: Kallacha Oromiyaa

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply