Sat. May 18th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Godina Baaleetti hojjattoota mootummaa imaanaa hawaasaa hir’isan 460 irratti tarkaanfiin garaagaraa fudhatame.

Godina Baaleetti gabaasa taaksifoorsii kenna tajaajilaa ji’oottan lamaan dabranii dhiyaateen hojjattoota mootummaa imaanaa hawaasaa hir’isa 460 irratti tarkaanfiin garaagaraa fudhatamuu isaa Waajjirri Pablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa godinichaa beeksise.

Tarkaanfiin kunis hojjattoota mootummaa sadarkaa godinaa hanga aanaatti jiran tajaajilaa hawaasaaf kennan keessatti tajaajila kennuu malan hir’isan irratti kan fudhatame ta’uunis eerameera.

Gosa tarkaanfii fudhatamee keessaa namoota 24 hojii irraa gaggeessuu, tarkaanfii mindaa kutuu hojjattoota 67, of eegannoo afaaniifi barreeffaamaa hojjattoota 311,sadarkaa irraa buusuu hojjattoota 15,iddoo hojii irraa kan jijjiirame hojjattoota 6,seeraaf kan dhiyaate hojjattoota 14 ta’uusaa Itti gaafatamaan Waajjira Paablik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Namaa Godina Baalee Obbo Kadiir Waadoo himaniiru.

Yeroo itti aanuttis seektaraalee rakkoo kenna tajaajilaatiif saaxilamoo ta’an adda baasuun xiyyeeffannoo addaatiin kan irratti hojjatamu ta’uus himaniiru.

Itti aanaa Bulchaa Godina Baalee Obbo Abrahaam Hayilee gama isaaniitiin godinichatti hojjattoota mootummaa tajaajila hawaasaa hir’isuun, gahee isaanii bahachuu hin dandeenye irratti tarkaanfiin fudhatamuu eegale itti fufiinsaan kan fudhatamu ta’uu dubbatan.

Itti dabaluunis kenna tajaajilaa haqa qabeessaa fi qulqulluu ta’e kennuun waadaa mootummaan ummataaf galee fi amantaa ummanni nutti kenne milkeessuuf hojjattoonniifi hoggantoonni mootummaa sadarkaan jiran kutannoodhaan hojjachuu akka qaban dhaaman.

Maddi: Kallacha Oromiyaa

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply