Tue. Jul 23rd, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Bulchiinsa Magaalaa Baatuutti hojjattoota mootummaa 299 irratti tarkaanfiin garaagaraa fudhatamuun ibsame

Bulchiinsa Magaalaa Baatuutti hawaasni kenniinsa tajaajilaa sirrii argachaa kan hin jirre ta’uu carraa argate hundaan komii qabu dhageessifataa tureera. Komiiwwan hawaasa biraa ka’aa turan keessaas hojjataan mootummaa hundi waajjira taa’ee tajaajila kennaa akka hin jirre, tajaajila maallaqaan bitachaa jiraachuu, ta’e jedhamee akka deddeebinu taasifama kan jedhuufi kkf komiiwwan hawaasa bal’aarraa ka’aa tureedha.

Komiiwwan kana bu’ura godhachuun gamaaggama yeroo garaagaraa gaggeeffameen walumaa gala hojjattoota Bulchiinsa Magaalichaa 299 irratti tarkaanfiin addaa addaa fudhatamuu Itti Gaafatamaan waajjira Paabilik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa Bulchiinsa Magaalaa Baatuu Obbo Jeeylaan Burqaa himaniiru.

Haaluma kanaan, tarkaanfiin hojiirraa dhaabuu, seeratti dhiyeessuu, adabbii mindaa, waajjirichaa jijjiiruu, sadarkaarraa gadi buusuu, of-eeggannoo barreeffamaafi tarkaanfiwwan biroo kan fudhataman ta’uu obbo Jeeylaan ibsaniiru.

Tarkaanfiin fudhatame murtee manaajimentii sektaroota magaalaan kan fudhatame ta’uus Obbo Jeeylaan Burqaa ibsaniiru jechuun ragaan waajjira Komunikeshinii Magaalichaarraa arganne ni ibsa.

Maddi: BDhKMNO

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply