Tue. Jul 23rd, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Shawaa Bahaa Bulbulaatti boombii eebba milishaa irratti dhoheen namoonni 4 ajjeefaman

Milishoonni 200 ol ta’an guyyoota 20f leenjiirra turan
Godina Shawaa Baahaa Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa magaalaa Bulbulaatti sagantaa eebba milishaa irratti boombii dhoheen daa’ima ganna 12 dabalatee yoo xiqqaate namoonni afur ajjeefamuu bulchaan Aanichaa BBCtti himan.
Namoota ajjeefaman keessaa sadi milishoota leenjii guyyaa 20f kennamaa ture xumuranii eebbifaman ta’uu himan Obbo Mohaammad Bariisoo.


Sanbata Bitootessa 19, 2022 istaadiyamii magaalaa Bulbulaa keessatti bakka jiraattonni hedduun jiranitti milishootni 200 ol eebbifamaa akka turan himu.
Sagantaan xumuramee qaamoleen mootummaa waltajjicharra turan erga bahanii booda, uummanni fi milishoonni eebbifaman walitti dacha’anii sirbaa, taphataa osoo jiranii taateen kun raawwatame jedhu Obbo Mohaammad.
Dhohiinsa boombii kanaan daa’imni ganna 12 fi milishoonni sadi yoo ajjeefaman, namoonni 35 ta’an ammoo madaa’uu himu aanga’aan kun.


Dhalataa magaalaa Bulbulaa fi wayita ammaa magaalaa Baatuu kan jiraatan Dr Gaboo Tibbeessoo Sanbata darbe maatii dubbisuuf gara Bulbulaa imalanii osoo deebi’aa jiranii, xiqquma akka deemaniin iyya namootaa akka dhagahan himu.
Wayita ofirra deebi’an namootni “baay’inaan kanneen miidhaman baadhatani gara asfaaltii fiigaa turani” jedhu.
“Maaltu ta’e jedhee ogguun gaafadhu, sagantaa eebba milishaa irratti boombiin akka darbatameefi namoonni baay’een akka miidhaman natti himani” jedhan.
Namoota torba konkolaataa isaaniin fe’anii gara hospitaala Baatuu akka geessan BBCtti kan himan Dr Gaboon, haalli ture baay’ee ulfaataa akka ture dubbatu.
Buufatni fayyaa Bulbulaa akkasumas hospitaalli Baatuu namoota miidhamaniin guutee waan tureef, namoonni gara hospitaala dhunfaa Sheer akkasumas gara hospitaala Maqii geeffamaa akka turan arguu dubbatu.


Odeeffannoo qabaniin namoonni du’an jaha ta’uu fi kan miidhaman ammoo gara 62 akka ta’an, irra hedduun daa’imman umurii saddeetii gadiiti jedhan.
Saganticha dura qophiin gaariin godhamuufi wayita sagantaan godhamaa tures, sakatta’iinsi akkasumas eegumsi akka ture kan dubbatan Obbo Mohaammad Bariisoo, “boombiin dhohe lafa jala kan awwaalame moo, ni darbatame kan jedhu qoratamaa jira” jedhan.
Bulbulaan Adaamaarraa kiiloomeetira 133, Baatuurraa ammoo kiiloomeetira 26 fagaatti
Namoonni miidhaan irra gahe irra caalaan yaala argatanii kan galan yoo ta’u namoonni jaha ammallee wal’aansarra akka jiran himan.
Boombii kana kan dhoose “diina” kan jedhan aanga’aan kun “diinni kun eenyu kan jedhus qoratamaa jira” jedhan.


Namoonni sadi shakkiin to’annoo jala oolfamanii qoratamaa akka jiranis himaniiru.
Qaamni dhohiinsa boombii kanaaf itti gaafatamummaa fudhate hin jiru.
Taatee kana duras ta’e booda magaalattii keessa rakkoon nageenyaa akka hin jirre kan himan Obbo Mohaammad, guyyaa kaleessaa sagantaan guddaan hordoftoonni amantaa Islaamaa qopheeffatan nagaan xumuramuu himaniiru.
Sirni awwaalchaa namoota dhohiinsa boombii kanaan ajjeefamaniis kaleessa akka raawwatame himaniiru.
Mootummaan Naannoo Oromiyaa Fulbaana darbe yeroo jalqabaaf sadarkaa naannootti Waajjira Milishaa kan hundeesse yoo ta’u, Aanaaleen godinaalee Oromiyaa hedduun milishoota mataa isaanii leenjisiisanii eebbisiisaa jiru.

Maddi: BBC News Afaan Oromoo

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply