Fri. May 24th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Eertiraa keessatti amantoonni wangeelaa baay’een hidhamuun dhaga’ame

Eertiraa keessatti amantoonni Waldaa Kiristaanaa Warra Wangeelaa hedduun humnoota nageenyaatiin qabamanii hidhamuu isaanii maddeen BBCtti himan.
Walumaa galatti namoota 29 akka ta’an kan himame hordoftoonni amantaa Waldaa Kiristaanaa Warra Wangeelaa, manneen amantaa isaanii magaalaa guddoo Eertiraa, Asmaraa keessa jiru keessaa qabamanii mana hidhaa geeffaman.

Namoota miseensota humna nageenyaa Eertiraatiin guyyoota muraasa dura qabamanii mana hidhaa geeffaman kanneen keessaa 12 dhiirota yoo ta’an 17 kan ta’an ammoo dubartoota ta’uu isaanii maddeen nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii hin eeramne gaafatan BBCf ibsaniiru.
Hordoftoonni amantaa Kiristaanaa yeroo ammaa kana mana hidhaa Maayisriwaa jedhamu keessatti hidhamanii akka jiran maddeen BBCtti himan kunneen mirkaneessaniiru.


Manni hidhaan Maayisiriwaa jedhamee beekamu kun ammoo hidhamtoota irraan miidhaa qaamaa dabalatee sarbamoota mirgoota namoomaa hamaa geessisuun manneen hidhaa biyyattiitti beekaman keessaa tokko akka ta’e namoonni kanaan dura bakka kanatti hidhamanii turan dhugaa bahu.
Mootummaan Eertiraa Waldaa Warra Wangeelaa dabalatee hordoftootaafi dhaabbilee amantaa tokko tokko irratti xiyyeeffachuun dhiibbaa godha jechuun jaarmiyaaleen mirgota namoomaaf quuqaman Ameerikaatti argaman himataa turan.
Waggoota 10 dura bara 2002 keessa Waldaaleen Kiristaanaa baay’ee cufuufi gaggeessitoota amantaafi hordoftoota isaanii irratti sarbama mirgoota namoomaa qaqqabsiisuun, akkasumas hedduu isaanii ammoo hidhuudhaan dararaa akka turan gabaasaawwan agarsiisanis bahaa turaniiru.


Haata’u malee, ji’oota muraasa dura biyyattii keessatti amantoonni Waldaalaa Kiristaanaa baay’een hidhaa turan akka hidhaatii gadi dhiifaman gochuun dhiibbaan isaanirra gahu salphachaa dhufe jedhamee yaadamee ture.
Baatii Guraandhalaa darbe waggootaaf hidhaa mana keessaarra kan turan Paatiriyaarkiin sadaffaa Batsakaana Ortodoksii Eertiraa kan turan Abuune Anxooniyoos, osoo hidhaama mana keessaa ta’anii jiranii umurii waggaa 94n du’aan boqochuun isaanii ni yaadatama.
Mootummaan Eertiraa dhiibbaa dhaabbileen amantaa irratti godhu itti fufuudhaan, dhaabbileen fayyaafi barnootaa Bataskaana Kaatolikii jalatti bulaa turan to’annoo isaa jala galfateera.


Aanga’oonni Eertiraa dhimma kana ilaalchisuun yeroo gara garaatti himannaan kan irratti dhiyaatu ta’ullee, isaan garuu himannaan kun gocha maqaa xureessuu mootummoota biyyoota Lixaatiin qindaa’anidha jechuun hin fudhatan.
Waggoota darban keessa jaarmiyaaleen mirgoota namoomaaf quuqaman mootummaan Eertiraa walabummaa amantaa lammilee irratti dhiibbaa akka taasisuufi tarkaanfiiwwan gara garaallee akka irratti fudhatu gabaasawwan baasaniin qeeqaa turaniiru.
Eertiraan walabummaa amantaatiin alattis sarbamoota mirgoota namoomaa gara garaatiinis himatamaa turteetti.


Manni Maree Mirgoota Namoomaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii gabaasa torban dura baaseen, Eertiraa keessatti qabiinsa mirgoota namoomaa irratti fooyya’insi akka hin mul’atiin beeksisee ture.
Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti ergamaan addaa mirgoota namoomaa Eertiraa Mohaammad Badeysalam Baabiikii gabaasa dhiyeesseen, “biyyattii keessatti mallattoo fooyya’uu qabiinsa mirgoota namoomaa agarsiisan hin argine,” jedhe.


“Warra sagalee mormii dhageessisan irratti ukkaamsaa mootummaan taasisuufi miliqsuun itti fufeera.
“Mirgi dubbachuu, mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu, mirgi gurmaa’uu, akkasumas walabummaan amantaa daangeffamuun isaa hin dhaabbanne. Mitgoonni siviliifi dimokiraasii akkuma cufamanitti jiru,” jechuun ibse.

BBC News Afaan Oromoo

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply