Fri. May 24th, 2024

Biiroon Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa bolla bishaanii 28 qar. Mil. 227 oliin qochisiisuuf waliigaltee mallatteesse

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa


Biroon Bishaanii fi Inarjii Oromiyaa dhaabbilee ijaarsaa 4 waliin boolla bishaaanii gadifagoo 28 ,qochisiisuuf waliigaltee birrii Miliyoona 200 fi miliyoona 27 olii mallatteesse.
Boolli bishaanii gadii fagoo kunneen Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee dabalatee godinaalee Oromiyaa 10 keessatti kan qotamu ta’uu Itti aanaan Biiroo Bishaanii fi Inarjii Oromiyaa Injinar Abboomaa Tarreessaa ibsaniiru.


Boolla gadiifagoo kunneen gadi fageenyi isaanii meetira 150 hanga meetira 500 ta’a kanjedhan Injinar Abboomaan boolli gadifagoo 17 tajaajila bishaan dhugaatii baadiyyaa fi boolli 11 ammoo dhiyeessii bishaan dhugaatii magaalaatiif kan oolan ta’uu dubbataniiru.


Gandoolee baadiyyaa Qotiinsa Bool’aa itti geggeefamuuf adda ba’anis Godina Baalee Aanaa Raayituu Adalaa,Shawaa lixaa Aanaa Gindabarat Faajjiitti,Shawwaa lixaa Aanaa Daannoo bakkee Sirribbaa,Godina Lucas Aanaa Amboo kutee Gaatiraa,Godina Baalee Aanaa Madda Walaabuu Odaa,Godina Addaa Aanaa walmaraa Pirojektii Talaccoo,Godina Addaa Aanaa Haqaaqqii Pirojektii yereer,Shawaa kaabaa Aanaa kuyyuu Pirojektii Qubattee Ganda bultii,Godina Aanaa Moluu Pirojektii Moluu Qarsaa,Godina Jimmaa Aanaa Botor Xoolayi Pirojektii Baggee,Godina Jimmaa Aanaa mancoo Pirojektii Biluu Harsuu,Godina Shawaa Jibba lixaa Aanaa Qarsaa Maalimaa Pirojektii Hawwaa Waayyuu yammuu ta’u walumaa gala baay’ina Pirojektii Qotiinsa bool’a Bishaanii Gadi fagoo Kan Magaalaa FI Kan Baadiyyaa 28 qarshii Qarshii miiliyoona dhibba lamaa FI miiliyoona 27 oliin walii galteen mallattaa’e.


Walumaa gala bool’I bishaanii kun qotamee yeroo xumuramu uummata magaalaa jiraatan 72,781 kuma torbaatamii lamaa fi dhibba torbaa fi saddeetamii tokko bishaan qulqqulluu kan obaasu yammuu ta’u baadiyyaatti immoo uummata 136,781 kuma dhibba tokkoo fi kuma soddomii ja’aa fi fi dhibba torbaa fi saddeetamii tokko bishaan qulqqulluu kan obaasu ta’uunis hubatameera.
Waligaltichi Dhaabbata Konistraakshinii Tireedingii Soofumar , Dhaabbata Qotinsa Boolla Bishaanii Yoodit Machaal ,Dhaabbata Ijaarsaa fi Qotinsa Boolla Bishaanii G6 fi Dhaabbata Qotiinsa Boolla Bishaanii Atlaasi waliin mallattaa’e.


Dhaabbileen waligalticha mallatteessanis qulqullinaan hojjetanii yeroo waliigaltichaan qabameetti xumuruuf xiyyeeffannaan kan hojjetan ta’uu yaada kennaniin ibsaniiru.
Biiroo Bishaaniifi inarjii Oromiyaatu nuuf erge.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply