Fri. Jul 19th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Murtoowwan Yaa’ii Tokkoffaa Paartii Badhaadhinaa

Murtoo Tokko: Ijaarsa Paartii Cimaa

 1. Paartiin keenya filannoo biyyaalessaa marsaa jahaffaatiin carraa hojiifi imaanaa ummataa fudhateera. Carraa hojii argate kana milkiitti geeddaruudhaan galmoota badhaadhina dam-daneessaafi hundagaleessaa milkeessuuf, paartii cimaa Itoophiyaafi ummatashee madaalu ijaaruun pirojeektii guddicha paartichi irratti hojjechuu qabuudha. Kanaafis, yaadama, gurmaa’iinsaafi qulqullina miseensaarratti ciminaan hojjechuudhaan tokkummaa kaayyoofi gochaafi demokiraasii keessoo paartii humneessuurratti fuulleffannaa addaatiin ni hojjetama.
 2. Tooftaa qabatamaafi bilchaataa imala Paartii Badhaadhinaa “Gahoomanii Gahoomsuu” milkeessuu danda’u akeeknee ka’uu nu barbaachisa. Kunis, ejjennoofi dandeettii miseensota paartii keenyaa haala amma mul’atuun buburrate sirreessuudhaan beekumsa, ogummaa, gahumsaafi dandeettii miseensotaa haala adda ta’een gabbisuuf misooma miseensotaa irratti ni hojjeta.
 3. Paartiin keenya hojimaataafi ulaagaalee isaarratti hundaa’ee miseensota haaraa ni ni fo’ata. Miseensonni kunneen paartichaaf sona dabalataa akka uumaniif dameewwan ogummaafi kutaalee hawaasaa adda addaa umurii gara garaa qaban irraa sanyummaadhaan, amantiidhaan, koorniyaafi ibsituu eenyummaa kamiinuu osoo hin qoodin ykn hin loogin kan fo’ataman ta’u. Haala kanaanis, lakkoofsa hoggansa paartii jaalala biyyaafi mul’ata biyyaalessaa qaban baay’isuudhaan miseensota ciccimoo qulqullina, gahumsa, dandeettiifi amala gaarii qaban baay’isuuf fuulleffannaa addaatiin ni hojjeta.
 4. Badhaadhinni hoggantoota gahoomuu danda’an ni gahoomsa; Kanneen sirreeffamuuf malan ni sirreessa; kanneen geggeeffamuu qaban ammoo gateettiitti baadhatee kan uruursu osoo hin taane, araarama malee ni geggeessa. Badhaadhinni haala kanaan keessoo isaa cimsuudhaan Itoophiyaa ceesisuuf ciminaan ni hojjeta.
 5. Yaadamaafi ilaalama Daandii Ida’amuurraa maddeen hogganamnee, paartiileen morkattootaa ijaarsa sirna demokiraasiifi badhaadhina biyya keenyaa keessatti gahee isaanii gumaachuuf qopha’an waliin hojjechuufi itti gaafatamummaa qooddachuuf ni hojjenna.
 6. Badhaadhinni sirna hoggansaafi qabiinsa odeeffannoo ammayyeessuufi teeknoloojii ammayyaatiin deeggaruuf ciminaan ni hojjeta.
 7. Ogeessota, abbootii qabeenyaa, hayyoota, barattoota, geggeessitoota kutaalee hawaasaa, waldaalee siivikiifi kalaqaa badhaadhina hundagaleessa mirkaneessuuf shoora ol’aanaa qaban gara paartiitti hafeeruurratti ni hojjetama.
 8. Gurmaa’iinsa komunikeeshinii paartii yeroo waliin deemu diriirsuudhaan yaadotaafi kaayyoowwan paartii sirnaan gurguruuf ni hojjetama.
 9. Sagantaa, dambii ittiin bulmaataa, qajeelfamootaafi hojimaata paartii yaa’ii tokkooffaatiin mirkanaa’e hojiirra oolchuudhaan gurmaa’iinsa keessoo paartii olii hanga gadiitti jiru sirreessuurratti ni hojjetama.
 10. Afaanonni afaan hojii paartichaa akka ta’aniif murtaa’an sadarkaa giddu-galeessaatti ittiin hojjetamuu akka eegaluufi beekamtii heeraa argatanii afaanota hojii mootummaa tahanii akka tajaajilan gochuuf ni hojjetama.
 11. Dhaabbilee barnootaafi qorannoo, akkasumas hayyoota waliin ta’uudhaan hojiiwwan qo’annoofi qorannoo paartichaa akka gabbatu ni taasifama.

Maddi: WPMNO

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply