Wed. May 22nd, 2024

‘Sochii Finxaaleyyii maqaa Amaaraatiin socho’anii callisanii ilaaluun sirrii miti’-MNO – BBC News Afaan Oromoo

Asxaa mootummaa naannoo Oromiyaa

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Daqiiqaa 30 duraMADDA SUURAA, OROMIA COMMUNICATION BUREAU

Finxaaleyyiin maqaa Amaaraatiin socho’an ifatti dubbii jibbiinsaa fi karoora waraanaa yommuu dubbatan callisanii ilaaluun sirrii miti jedhe Mootummaan Naannoo Oromiyaa.

Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa haaraa walitti bu’iinsa torban darbe keessa naannoo daangaa Fantaalleefi Minjaar Shenkoraatti dhalateen walqabatee baaseen gochaan finxaalessummaa adeemaa jiru callisamee ilaalamuu hin qabu jedhe.

Torban tokko dura Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee ganda Qorkee ykn Awuraa Godaana jedhamutti milishoota naannoo Oromiyaarratti haleellaa tasa raawwatame jedhameen milishootni yoo xiqqaate 26 ta’an ajjeefamanii 15 kan ta’an mada’uu hooggansi godinaa fi naannoo Oromiyaa ibseera.

Haleellaan sun kan raawwatame hidhattoota naannoo Amaaraatiin ta’uu akka danda’u bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo BBC’tti himanii ture.

Naannoo Amaaraa Godina Kaaba Shawaatti bulchaan Aanaa Minjaar Shankooraa ammoo haleellaa iddoo Qorkee/Awuraagodaanaa jedhamutti lubbuu namoota hedduu galaafate kan eegale milishoota Naannoo Oromiyaa Aanaa Fantaallee irraa dhufanidha jedhanii, himannaan gama Oromiyaan dhiyaateen “inni dogoggoradha” jedhanii ture.

Walitti bu’iinsa Fantaallee saniin walqabatees miidiyaalee idilee fi hawaasaa irratti miseensota hidhattoota haleellicha eegalanii ta’uu himaniin injifannoon argataniif kaayyoo isaanii irratti yaadi kennan miidiyaalee hawaasaa gubbaa naanna’aa jira.

Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kana ilaalchisee ibsa yeroo lammataaf baaseen gocha saniif hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho’aniin himateera.

”Humni finxaaleeyyii maqaa Amaaraatiin socho’an garuu qabatamaatti diina ummata Amaaraa fi sabaafi sablammii biyya kanaa ta’an, gochaan isaan, Naannoo Oromiyaa seenuun uummata nagaafi qaama nageenyaarratti raawwatan uummata Oromoo dallansee jira.”

”Boqonnaawwan seenaa dabarsine hunda keessatti maddeen saaxilamummaa keenyaa karaa guutuu ta’een cufnee darbuu dadhabuun keenya yeroo hundumaa marammartoo waraanaafi wal-dhabdee keessaa akka hin baane nu taasisee jira” jedha ibsi mootumaa naannoo Oromiyaa.

”Sab-daneessummaa fi af-daneessummaa faaya bu’uura miidhagina keenyaa goonee akka carraa gaariitti ilaallee itti fayyadamuurra madda rakkoo godhanii ilaaluun gatii hin malle biyya kaffalchiisaa ture” kan jedhu ibsichi marii biyyaalessaa dhimmoota ijoo waldhibdee fura jedhame gaggeefamuu yeroo sochiin eegalamettis ”finxaaleessummaan yeroo kamiyyuu caalaa hidda dheereffatee madda du’aatiifi du’aatii lammiilee ta’aa jira” jedheera.

Kaayyoon finxaalessitootaa ”ijoon Ummata Oromoo fi Ummata Amaaraa walitti buusuun biyya diiguuf ni salphata jedhamee shira duursee wixinaa’e milkeessuu dha” jedha ibsichi.

”Sochii finxaaleeyyii kana tokkummaadhaan bakka tokkotti yoo hin dhaabsifne seenaan sababa kanaan galmaa’aa jiru dhaloota waan gaarii hin barsiisu” jedha ibsi mootummaa.

”Rakkoo kana hammeessaa kan jiru ammoo hubannaa fi ejjennoon akka biyyaatti finxaaleessummaarratti jiru wal-fakkaataa ta’uu dhabuu isaati.” Finxaaleessummaan saba fi amantii kamuu maqaa yoo dhahate sirrii mitii jedheera.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa finxaalessummaan saba hin qabu jechuun amantaa qaburraa kan ka’e ”humni Shoroorkeessaa Shanee” lolaa jiraachuu akka fakkeenyaatti kaaseera.

Humnoonni naannoo Amaaraa keessatti hidhannoon socho’an kan mootummaan finxaaleyyiin jedhuun miidiyaalee mootummaafi dhuunfaan ”ifatti dubbii jibbiinsaa fi karoora waraanaa yommuu dubbatan callisanii ilaaluun sirrii akka hin taane Mootummaan Naannoo Oromiyaa hubachiisuu barbaada” jedhe Mootummaan Naannoo Oromiyaa.

Sochii finxaalessummaa kamuu ilaalcha walfakkaataan dura dhaabachuun akka barbaachisus gaafateera.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply