Fri. May 24th, 2024
Photo Taken In Aachen, Germany

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

OOLMAA DHADDACHAA

Photo: Getty ImagesManni Murtii Ol’aanaa Godina Buunnoo Beddellee hojjataa Mana Murtichaa gocha dallalummaa irratti bobba’uun abbaa dhimmaa irraa qarshii 48,000 fudhateera ittiin jedhe hidhaa cimaa fi adabbii maallaqaan akka adabamu itti murteessee jira.

Himatamtichi nama biraa Mana Murtichaatti yakka meeshaa waraanaa seeraan ala naanneessuutiin himatametti erga dhiyaatee booda “bilisan si baasisaa qarshii 50,000 Abbootii Seeraa fi Abbootii Alangaatiif kennamu ergi” jedhee wajjin dubbata. Sana booda maatii miidhamaa kanaa yeroo adda addaatti qunnamuun karaa Baankii fi harkatti qarshii 48,000 irraa fudhata.

Dhuma irrattis dubbichi irra qaqqabamee eeruu Poolisiif kenname hordofuun qorannaan yakkaa ni taasifama. Abbaan Alangaa Godinichaas Labsii Yakka Maalaammaltummaa Ittisuu fi To’achuuf Bahe Lakk. 881/2007 keewwata 32 (2) jalatti himata.

Manni Murtichaas dhimmicha ilaalaa erga turee booda murtii kenneen himatamaan yakka ittiin himatame raawwachuu ragaan irratti mirkadheeffadheera; himatamaan immoo ofirraa ittisuu hin dandeenye jechuun balleessaa jedhee hidhaa cimaa waggaa 5 fi ji’a 6, fi adabbii maallaqaa qarshii 3000’n akka adabamu itti murteessee jira.

Madda: Gonfa Atoma

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply