Fri. May 24th, 2024

Hiriirri mormii hundeeffama magaalaa Shaggar Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee magaalaa Sabbataa keessatti adeemsifame.

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Hawaasni Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee hundeefamni magaalaa Shaggar fedhii ummataa kan giddugaleefatee miti jechuun Mudde 28 bara 2022 Roobii kaleessaa hiriira mormii adeemsisuu isaanii qooda fudhattoonni OMN tti himan.

Hiriirtoonni kumootaan lakkaa’aman hiriira mormii hundeefama magaalaa Shaggar kana irratti kan hirmaatan yoo ta’an, dhaadannoowwan garagaraa baanaarii irratti barreefamuun mul’atanii jiru.

“Sagaleen ummataa murteessaadha, mootummaan naannoo Oromiyaa murtii marii ummataa giddu galeefate waan hin murteessiniif irra deebiin nuuf haa ilaallamu” jechuun gaafatanii jiru.

Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Keeyyanni 49 lakkoofsa 3/b jalatti Caffeen Oromiyaa, “Baay’ina uummatichaa, bal’ina naannichaafi sochii dinagdee hawaasummaa tilmaama keessa galchuudhaan gulantaalee bulchiinsaa dabalataan ni hundeessa,” jedha.

Bu’uura kanaan magaalaa Shaggar hundeessuuf aangoo heerummaa kan qabu Caffee Oromiyaati.

Caffeen Oromiyaa labsiin bahe ummata ni fayyada moo hin fayyadu jechuun erga mari’atee murteessee booda qaamni hoji raawwachiiftuu dambii bahe ummata irratti mariisisuun yoo ummanni itti amane hundeeffama jechuun namoonni garagaraa adeemsa heera eeruun yaada isaanii barreessu irratti argamu.

Heerri mootummaa naannoo Oromiyaa kana jedhus qaamni hoji raawwachiisaa naannichaa Caffee Oromiyaa fi ummatas osoo hin mari’achiisin hundeeffama magaalaa Shaggar labsuun akka ummanni ija shakkitiin hundeeffama magaalattii laalu taasisee jira.

Ummanni waan nuuf hin taane hin fudhannu jechuun mormii isaa akka itti fufu ibsee jira.

https://omnglobal.com/or/20748/

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply