Sat. May 18th, 2024
Pireesdaantii Yuunivarsiitii Salaalee Dr. Ganaanoo GofeePireesdaantii Yuunivarsiitii Salaalee Dr. Ganaanoo Gofee

Yuunivarsiitii Salaaleetti Guyyaan Dhalootaa Birgaayider Jeneraal Taaddasaa Birruu Waggaa 100ffaan Kabajame.

Pireesdaantii Yuunivarsiitii Salaalee Dr. Ganaanoo Gofee

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Yuunivarsiitii Salaaleetti Guyyaan Dhalootaa Birgaayider Jeneraal Taaddasaa Birruu Waggaa 100ffaan Sagantaa ho’aan kan kabajame yommuu ta’u, sagantaa kanarratti firootni dhihoo B/J Taaddasaa Birruufi keessummoonni affeeraman argamaniiru. Waraqaawwan qorannoo Seenaa Jireenyaafi hojiilee gurguddoo gooticha B/J Taaddasaa Birruu irratti adeemsifamanis dhihaachuun irratti mari’atameera.

Sagantaa Kanarratti argamuun haasaa Baga Nagaan Dhuftanii kan taasisan I/A Pireesdaantii Qorannoofi Tajaajila Hawaasaa Yuunivarsiitii Salaalee Dr. Isheetuu Wandimmuu ergaa gabaabaa dabarsaniin keessummootaan “Baga Nagaan Dhuftan!” jechuun hojiin B/J Taaddasaa Birruu Oromiyaarratti kan daangeffame osoo hin taane sadarkaa Afrikaatti kan ilaalamu ta’uu himan.

Pireesdaantiin Yuunivarsiitii Salaalee Dr. Ganaanoo Gofee haasaa baniinsaa taasisaniin hoggantoota olaanoo Yuunivarsiitii Salaalee haala rakkisaa keessatti mooraa Yuunivarsiitichaa Maqaa gooticha B/J Taaddasaa Birruutiin moggasan galateeffachuun, “B/J Taaddasaa Birruu itti gaafatamummaa sadarkaa biyyaatti itti kenname karaa guutuun bahaa kan turan, bilisummaa Afrikaatiif qooda isaanii kan bahaniifi sirna ittiin biyya tajaajilan keessatti daba arginaan haala mijataa keessa jiran hunda dhiisuun Ummata Oromootiif hanga wareegama lubbuutti kaffalan.” Jedhan. Dr. Ganaanoon itti dabaluun, Barnoonni Qabsoo gama kamiiniyyuu gaggeeffamu keessatti murteessaa ta’u hubachuun uummanni Oromoo akka baratuufi akka dammaqu gochuuf hojiin B/J Taaddasaa Birruutiin jalqabame dhaloota ammaatiin galma gahuu akka qabus dhaaman. Yuunivarsiitiin Salaalees imaanaa B/J Taaddasaa Birruu dhiisee deeme galmaan gahuuf kutannoo olaanaan socho’aa jiraachuufi gara fuulduraatti cimee kan hojjatu ta’uu Dr. Ganaanoon ibsaniiru.

Keessummaa Kabajaa sagantaa kana kan ta’an Itti Gaafatamaan Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa Obbo Huseen Fayyisoo ergaa saganticharratti dabarsaniin sagantaa kanarratti argamuu isaaniif gammachuu qaban ibsuun, “ B/J Taaddasaa Birruu sirna rakkisaa yeroo sana turee keessattii cunqursaafi gidiraa Ummaata Oromoorraa gahaa ture hubachuun Ummanni Oromoo barachuu akka qabuufi iddoo isaaf malu argachuu akka qabu goota qabsoo guddaa taasisaa tureedha” jedhan. Obbo Huseen itti dabaluun “Cunqursitoonni tooftaa ittiin umurii garbummaa ummata Oromoorratti dheeressaa turan keessaa tokko akka hin baranne taasisuun ta’uu hubachuun B/J Taaddasaa Birruu ummanni Oromoo daangaa hanga daangatti socho’ee akka baratu taasisa ture.” jedhan. Duulli wallaalummaa balleessuufi bilisummaa ummata Oromoo mirkaneessuu B/J Taaddasaa Birruutiin eegalame ilmaan isaatiin fiixaan kan bahu ta’uus ibsan. Hojiiwwan seenaa goototaa qorachuu, barreessuufi maxxansanii raabsuu dhaloota kanaan eegalame cimee itti fufuu akka qabu ibsuun, Biiroon Aadaafi Turiziimii Oromiyaas kan deeggaru ta’uu himan.

Saganticharratti hojiileen qorannoo seenaafi gumaacha B/J Taaddasaa Birruu irratti xiyyeeffatan hayyoota Yuunivarsiitii Salaalee Dr. Birraatuu Qana’iifi Barsiisaa Darajjee Hayileetiin dhihaachuun irratti mari’atameera. Barreessituun Kitaaba “Danaanee Hanga Finfinnee” Aaddee Zufaan Urgaa Daadhii saganticharratti hirmaachuun kitaaba Seenaa B/J/ Taaddasaa Birruurratti barreessite Yuunivarsiitii Salaaleef gumaachiteerti.

Hirmaattonni sagantichaas yaada waltajjicharratti kaasaniin sagantaa qophaa’etti akka gammadan ibsuun, seenaan gootota Salaalee kanneen biroos qoratamuufi beeksifamuu akka qabu yaadachiisuun Yuunivarsiitiin Salaalee maqaasaa guutumaan guututti “Yuunivarsiitii B/J Taaddasaa Birruu” jedhee akka moggaasu gaafataniiru.

Kutaa Sab-qunnamtii Yuunivarsiitii Salaalee

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply