Sat. May 25th, 2024

Himatamaan yakka hannaatiin himatame hidhaa salphaa waggaa lamaafi baatii shaniin adabamuun ibsame

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Jimmaa, Fulbaana 3/2015 (WKMJ)
Bulchiinsa Magaalaa Jimmaatti himatamaan furtuu walfakkaataa hedduu qopheeffatee yakka hannaa raawwataa ture dhaaddacha guyyaa har’aa ooleen Manni Murtii Magaalaa Jimmaa hidhaa salphaa waggaa lamaafi baatii shaniin adabee jira.

Himatamaan Abdulqaadir Zaakir Adam jedhamu teessoonsaa Ganda Hirmaataa Markaatoo kan ta’e, badhaadhina hin malle argachuuf jecha gaafa guyyaa 1/1/2015 tilmaamaan ganama keessaa sa’aatii afur irratti Ganda Saxoo Samaroo, mana miidhamtuu dhuunfaa Aadde Fadiilaa Abbaa Jihaad jedhamtu deemuun furtuu walfakkaataa hedduu of harkaa qabu fayyadamee balbala mana ishee banuun televizyiinii abbaa inchii 24, tilmaama qarshii 15,000, resiivarii tilmaama qarshiitiin 1500 baasu hatuun, hordofamaa osoo jiruu qabeenya hate waliin harkaafi harkatti waan qabameef, yakka hannaatiin himatamee akka ture Abbaan Alangaa Aanaa Magaalaa Jimmaa beeksiseera.

Bu’uuruma kanaan Manni Murtii Magaalaa Jimmaa ragaa Abbaa Alangaa erga dhaggeeffateen booda keewwata 665/1 jalatti balleessummaa kennuun, adabbii himatamaa kanas ta’ee fakkaatotasaa ni barsiisa jedhee akkaataa Qajeelfama Adabbii Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa lakk. 2/2006 baheen, sadarkaa 4ffaa gulantaa 13ffaa jalatti adabbii salphaa waggaa lamaafi baatii shaniitiin adabee jira.

Dafqanii hojjechuun malee hatanii badhaadhuun hin danda’amu!

Maddi: Komunikeeshinii Mootummaa Bulchiinsa Magaalaa Jimmaa

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply