Fri. May 24th, 2024
Fedhasaa ShuumaaFedhasaa Shuumaa

Dambi Doollootti barataan kutaa 7ffaa Fedhasaa Shuumaa jedhamu Jenereetera addaa akkasumas, Humna Ibsaa bilbila harkaan to’atamuu fi Wilchair rimootiin socho’u kalaqe.

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Fedhesaan barataa kutaa 7ffaa yoo ta’u barataa reefuu umurii waggaa 20 ti. Kan dhalates magaalaa Dambii Doollootti yoo ta’u maatiin isaa ijoollee saddeet qaban keessaa inni 4ffaadha.

Fedhasaa Shuumaa Photo: Toora Facebook Oromia Publishing

Barataan kun maatii harka qalleessa irraa dhalatus mul’ata keessa isaa dhugoomsuuf umurii isaa waggaa kudhan irraa eegalee meeshaalee garaagaraa wantoota naannootti argaman irraa hojjechuu akka eegale dubbateera. Mul’atni isaas dhugoomee har’a sadarkaa kalaqa addaa kalaquu irra gaheera.

Barataan kun yeroo ammaa Jenereetera abbaa 220V qabu kan osoo boba’aa fi humna aduu tokkollee hin fayyadamin sa’a 24’f hojjetuu fi jeequmsa sagalee tokko malee hojjetu akkasumas humna ibsaa bakka barbaadame taa’amee bilbila dhuunfaan banamuu fi cufamuu danda’uu fi wilchair qaama miidhamtootaaf oolu kan rimootiin socho’u kalaquu danda’eera.

Akka barataan kun jedhutti namni tokko hojiin muddamee ibsaa mana dhuunfaa isaa osoo hin cufin yoo deeme bakka barbaade taa’ee bilbila dhuunfaa harka isaa fayyadamuun ibsaa mana isaa akkasumas lakkooftuu ibsaa mana dhuunfaa isaatii cufachuu fi banachuu akka danda’utti kalaquu himeera.

Jenereeterri inni kalaqes bilbila harkaan kan to’atamuu fi akkasumas Wilchair inni kalaqe qaama miidhamtootaaf yaadamee kan hojjetameefi rimootiin kan socho’uufi boba’aa kan hin barbaadneedha.

Jenereetara Fedhasaa Shuumaan kalaqame.

Dargaggoo Fedhesaan akka dubbatutti yoo yaalanii fi itti dadhaban wanti hin danda’amne akka hin jirre dubbata. Qaamni isa deggeru yoo jiraate kalaqoota isaa kana baay’isuun gatii madaalawaan hawaasaaf dhiyeessuufis fedha guddaa akka qabu dubbateera.

Maddi odeeffannoo keenyaa: Oromia Publishing

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply