Fri. May 24th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Malkaa Qunxurree, bakka Seenaa Qaroomina Dhala Namaa!

Har’a bakka seenaa qaroomina dhala namaan wal_qabatu waa’ee Malkaa Qunxurree siniif dhiyeessa.

Malkaan Qunxurree,Finfinnee gara kibbaa km 50 Sulula Laga Awaash ol’aanu keessa,Godina Shawaa kibba lixaa aanaa Qarsaa maallimaa keessatti argama.

Lafa heektaara 36 irra qubatee kan jiru yoo ta’u, kanaan alas km 10 kan ta’u tutuqaa irraa bilisa.

Iddoon seena qabeessi kun bara 1963 lammii Niizerlandi ‘G. Dekker’ jedhamuun qorannoon argame.

Gareen ‘archeologists’ biyya Firaansi piroofeser ‘Jean Chavaillon’ durfamu ammoo bara 1965 qorannoo gaggeessun bakka kanatti meeshaalee dhagaa dhalli namaa bara durii itti fayyadamaa turan argate.

Ergasii naannoon kun qorannoof banaa ta’ee tuuristoota hawwachaa qorannoon garaa garaas irratti gaggeeffamaa jira.Dhalli namaa bu’aa bahii hedduu keessa darbee qaroomina har’a kana gahe.

Iddoon seena qabeessi Malkaa Qunxurree jijjiirama tirannaa dhalli namaa keessa darbee as gahee fi jiraachuuf wanta inni hojjechaa turee fi meeshaalee inni itti fayyadamaa ture goda_hambaa Malkaa Qunxurree keessaatti argattu.

Hambaan dhala namaa: buqqee sammuu ,Mangaggaa, ciqileen harka namaa fi miilla namaa dabalatee hambaan bineensotaa kanneen akka Roobii fi Gafarsaa akkasumas simbirootaa as keessatti argamu.

Dhalli namaa bara dhagaa keessa maal akka hojjechaa turanii fi maaliin akka hojjetaa turan goda_hambaa kana keessaa argattu.

Suluula Malkaa Qunxuurree kana iddoowwan 65 jiran keessaa iddoowwan 30 taa’anitti qorannoon gaggeeffamee hambaalee lafee dhala namaa fi meeshaalee dhagaa dhalli namaa itti fayyadamaa turan argameera.

Biyyoon naannoo kana jiru faana miila nama fi bineensota duriis qabatee tureera.

Kanaanis Umurii waggaa kuma 40 hanga miiliyoona 1.8 kan lakkoofsise lafeen namaa fi bineensotaa akkasumas dhagaalee akka meeshaatti faayidaarra oolaa turan argamaniiru.

Erga qorannoon bira gahame jalqabe qorannoon kun waggaa waggaan qoratamaa jira.

Qorannoo itti fufiinsaan gaggeeffamuun iddoo seena qabeessa kana moodela taasisee jira.

Iddoon seena qabeessa kana beeksisuun,bakka hawwata tuuristootaa fi qorannoo akka ta’uuf hojjetamaa jira.

Inumaayyuu Sululli kun giddu gala qorannoo ‘archeology’ guddicha sulula baha Afriikaa gochuun ni dandaa’ama. Naannoon kun Finfinneetti dhihaatee argamuun, daandii Asfaaltii gara Buttajiraa geessu irratti fi ganda Awaash Malkaa,misooma hundaa guuttatteetti waan argamuuf daawwachuuf salphaadha.

Akkuma lammiileen biyya alaa qorannoo irratti gaggeessaa jiran lammiileen biyya keenyaa damee kanaan baratan qorannoo gochuu qabu.

Diinagdee dam-daneessa uumuuf hojjetamaa jira.

Dameelee kana keessaa ammoo tuuriizimiin isa tokkodha. Kanaafis iddoowwan seena qabeessa qabnu misoomsinee beeksisuun madda galii hawaasa keenyaa taasisuuf hojjetamaa jira.

Maddi: Addisuu Araggaa Qixxeessaa

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply