Fri. May 24th, 2024
Suura: BBC Afaan OromooSuura: BBC Afaan Oromoo

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Warra Jaarsootti namichi dhukkubsataa ‘nan fayyisa’ jechuun birrii kuma 200tti siqu fudhate to’atame.

Shakkamaan Yibaluu Addaamuu jedhamu godina Shawaa Kaabaa aanaa Warra Jaarsootti himatni irratti banamu ajajaan poolisii aanichaa BBCti himan.

Odeeffannoon BBC’n poolsiirraa argate akka himutti, shakkamaan Yibaluu Addaamuu jedhamu naannoo Amaaraa godina Gojjam Lixaa aanaa Quu’arit irraa Adoolessa 07, bara 2014 gara naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuutti imala.  

Sababni imala isaas waliigaltee fi beellama Obbo Girmaa Dirribaa walin qabani.

“Miidhamaan Girmaa Dirribaa jedhamu ‘obboleessikoo waan dhukkubsateef naaf fayyista’ jechuun namicha kana waliin waliigaltee godhate” jedhan ajajaan poolisii aanaa Warra Jaarsoo Inispeektar Kiisii Qarusee.

Namni shakkamaafii miidhamaa walitti fide immoo nama Hararge jiru akka ta’e Inispeektar Kiisiin dubbataniiru.

Shakkamaan Yibaluu Addaamuu A.L.I gaafa Adoolessa 07 bara 2014 naannoo Amaaraatii gara aanaa Kuyyuu magaala Garba Gurraachaa imaluun miidhamaa dhuunfaa Obbo Girmaa walin naannoo sa’aa 10:00 wal argan.

“Shakkamaan kun akka Marigeetaa of godha” kan jedhan Inispeektar Kiisiin miidhamaa walin erga wal arganii booda, “qarshii 4,000 amma naaf laatta. Qarshii kaan ammo yoo fayye itti naaf dabalta” jechuun miidhamaa irraa qarshii 4,000 fuudhuu himan.

Itti aansunis shakkamaan miidhamaadhaan “waan natti galgalaa’eef magaala Garba Gurraacha keessatti siree naaf qabi’ jedheen” jedhan.

Miidhamaanis shakkamaaf siree birrii 200n qabeefii buluu himan.

Adoolessa 08 bara 2014 immoo miidhamaan “lafa bituun barbaada” jechuun gara mana baankii deemee qarshii Kuma 188 mana baankiitii baasuu isaa Inispeektar Kiisiin himu.

Sana boodas miidhamaan maallaqicha qabatee gara mana siree shakkamaan itti turetti deebi’uun boorsaa/korojoo shakkamaa keessa kaa’uus dubbatan.

‘Miidhamaan konkolaataa keessatti dammaqe…’

Adoolesa 09 bara 2014 shakkamaan Yibaluu Addaamuu gara naannoo Amaaraatti deebi’uuf konkolaataa yaabbatee Aanaa Kuyyuurraa gara aanaa Warra Jaarsootti imala eegaluu himu.

Konkolaataa keessas miidhamaa dhuunfaa walin kan turan yemmuu ta’u aanaa Warra Jaarsoo ganda Walee jedhu yemmuu gahan miidhamaan dhuunfaa namootni akka birmataniif iyyuu Inispeektar Kiisiin himan.

“Konkolaataa minibaasiin osoo deemaa jiranii abbaan dhimmaa kuni ni dammaqa.

Dammaqee konkolaataa keessatti ni iyya. ‘na gattanii hin deeminaa! na gattanii hin deeminaa!’ (imaltootaan) jedhe” jedhan.

Sana boodas poolisiin waamamee shakkamaan to’annoo jala akka oolu taasifamee qorannaan eegalamuu himan.

Miidhamaan maallaqa Kuma 188 kana akkamiin shakkamaaf akka kenne yemmuu poolisiidhaan  gaafatamu “waa natti godhee na joonjesse, waanin ta’eyyuu hin beeku, akkamitti akkan itti kenneyyuu hinbeeku” jechuun deebisuu Inispeektar Kiisiin himaniiru.

Dabalataan miidhamaan “qoricha natti yaa godhuu waansaa hinbeeku birrii itti kenneen faanuma deeme” jechuun poolisiif jecha kennu himan.

Shakkamaan wayita to’annoo jala oolu hammi qarshii harkasaa ture birrii 158,008  ta’uu kan himan Inispeektar Kiisiin, shakkamaan birrii kumni 30 eessaan akka dhaqe gaafatamnaan “hin beeku” jechuun deebisuu isaa himan.

“Qorannaa gaggeessinee qarshiin Kuma 188 baankiirraa bahuusaa adda baasnerra. birrii kumni 30 immoo shakkamaa biratti baduusaa mirkaneessineerra” jedhan.

Gama biraatin shakkamaanis maallaqichi kan miidhamaa dhuunfaa Obbo Girmaa Dirribaa ta’uu akka amanes himaniiru.

“Qorannaa poolisiin godheen ‘kana maalif goote’ jennaan ‘waliigaltee lamaan keenyaati’ jedhe” jedhan Inispeektarichi.

Galmeen qulqullaa’ee mana murtiitti dhiyaachuufii manni murtiis dhimmicha ilaaluuf beellama qabachuu ajajaan Poolisii aanaa Warra Jaarsoo Inispeektar Kiisii BBCti himaniiru.

(BBC News Afaan Oromoo)

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply