Fri. May 24th, 2024

Sirreeffamtoota seeraaf dhiifamni taasifame bu’uura heera mootummaa irratti kan hundaa’eedha.

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Heerri Mootummaa Naannoo Oromiyaa keeyyawwan 57/3/1 akka ibsutti Pirez. MNO sirreeffamtootaaf dhiifama taasisuu akka danda’an ifoomsa. Kanarraa ka’uun, guyyaa kaleessaa naannoo Oromiyaatti sirreeffamtoota seeraa 3,673f dhiifamni taasifameera.

Dhimma kanarrtti Biiroon Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaas sirreeffamtoota dhiifamichi ilaallatuufi hin ilaallannerratti ibsa kenneera.

Hoggantuun I/A biirichaa Aadde Fiqir Zalaalam, sirreeffamtonni dhiifamni taasifameef hundi calallii iftoomina qabuun raawwatamuu ibsaniiru.

Sirreeffamtoota dhiifamni taasifameefiifi hin taasifamne gargar qoodamee kan ibsame too ta’u, dogoggoranis ta’e beekaa nama gadhiifamuu hin qabne gadhiisuun ykn kan gadhiifamuu malan hambisuun akka hin mudanneef of eeggannoon hojjetama jedhan..

Adeemsa kanaan namoota dogoggoran to’ataman, yakkoota ajjeechaa akaakuu hundaa kunis ajjeechaa dagannoo, ajjeechaa itti yaadamee raawwatamu qaqqabsiisanii hidhaa isaanitti murta’ee ture keessaa walakkaa kan guutan yoo ta’e, gaabbanii amallisaanii kan sirreeffame isa kanaafis manni sirreessaa ragaa yoo baheef, adabbii umrii guutuu keessaa waggaa 12 yoo xumuran, ajjeechaa, qaama hir’isuu, yaalii ajjeechaafi miidhaa qaamaa qaqqabsiisanii karaa duudhaa Oromoon gumaa kaffalanii ragaa barreeffamaas dhiyeeffachuu kan danda’an of keessatti hammateera jedhan.

Inni biraan sirreeffamtoonni dhibee ykn dhukkuba irraa fayyuu hindandeenyeen qabamanii jiraniifi mana yaalaan mirkana’e kana malees haadholii daa’ima hoossisaniifi umuriis giddugaleeffachuun dhiifamni kun kan taasifame ta’uu ibsaniiru.

Adde Fiqir akka jedhanitti, sirreeffamtoota dhiifamni hin taasifamne kennaneen murtoon du’aa itti murtaa’e, irra deddeebbiin yakka kan raawwatan, butii, dirqisiisanii gudeeduu, saamicha, hanna, ragaa sobaa, shororkeessummaa, kontorobaandii, daldala meeshaa waraanaa, bu’uuraalee misoomaa diiguu, barbadeessuu, bosona mancaasuufaan kan walqabateef dhiifamni hintaasifamu.

Walumaa galatti dhiifamni sirreeffamtoota seeraaf taasifamu kun qajeeltoowwan bu’uuraa giddugaleeffatee kan raawwatu ta’ee, ulaagaa osoo hinguutin kan gadhiifamu yoo jiraates irra deebiin to’atama jedhan.

Sirreeffamtoonni dhiifamaan gadhiifamanis turtii mana sirreessaa keessatti dabarsaniin ogummaa horataniin jireenyasanaiifi kan maatiisaanii utubuun dinagdeesaanii fooyyeffachuuf cimanii hojjechuu akka qabanis kaasaniiru.

Oromia Communication Bureau

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply