Sun. Jul 21st, 2024

Seenaadhaaf Dhalootatti himaa – Zinaabuu Daamxeetiin

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Axee Hayila sillaaseen ‘Moo’aa Anbassaa za imnageda yihudaa’ jechuun Aangoo akka Waaqni isaa kenne lallabee biyya bulchaa ture. Sabboonummaa saba keessaa bahee baqatee hidda warra Solomoon ta’uu himatee Habashooma hoo’ifate.
Egaa Hayileen Aangoo Waaqni isaa kenne tanaan baalabbaatota hiriirsee abbaa qe’ee hiraarse.


Otoma kanaan jiruu Ixaaliyaan haloo Adawaa bahachuuf Weerara biyya tanarratti labse. Gootonni maqaan isaanii yaadatamuufii warri alagaaf hin jilbiiffanne qe’ee isaanii alagaa hanqisuuf falmarratti lubbuu isaanii gabbaran. Lafti Oromoo fi saboota kuush hedduun humna warra adii meeshaa ammayyaa hidhate dura xiiqiin dhaabbatan. Magaalaan guddoon biyyattii gaafa weeraramtu Goreen lafti iluu otoo isa hin hafin lubbuu ofii tursiisuuf Hayileen biyya keessa batattise.


Hayila sillaaseen biyya Waaqni itti kenneefi saba bulchaa ture gatee maayii gara biyya Ingiliiz godaane. Gootonni garuu hin jilbiinfannu jechuun falman…kana hundaaf Saambeen faan ragaadha.
Egaa wanni akka dhaloonni baru ani barbaadu …bulchaa biyya Itoophiyaa kan turan Ato Hayilasillaaseen alagaa falmuu sodaatanii diina baqatanii magaalaa Londonitti waggaa Shaniif kooluu galan. Ixaaliyaan erga biyyaa baddee booda otoo hin qaaanofne ija ashaboon dhiqatee aangotti deebi’e. Baqattuu diina dura hin dhaabbannetu aangoo Waaqatu nuuf kenne jechuun lammii ‘acbarabbaran’.


Gootonni Saambee hanga Goree…hirmaataa Boongaa…Salaalee hanga Mooyyalee…gita bittaa didan.
Inni gaduu waggaa shan guutuu waan biyyi keessa ture quba hin qabu ture.
Kana dhalootaaf himaa!!
Zinabu Damte
May, 2022

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply