Mon. May 27th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Saalvaador Raamoos: Dargaggeessaa kennaa guuyyaa dhalootaaf bitameen namoota 21 ajjeese


Saalvaador Raamoos
Ameerikaa bulchiinsa Teeksaasiitti daraggoon mana barnootaa sadarkaa tokkooffaa keessatti barattoota 19 fi barsiiftota lama ajjeese Saalvaador Raamoos akka jedhamu poolisiin beeksiise.
Barataa sadarkaa lammaffaa kan ture Raamoos osoo dhukaasan namoota kanneen hin ajjeesiin duras, haleellaa raawwachuuf qophii taasisaa jiraachu ilaalchisee karaa midiyaa hawaasaatiin hime akka ture dubbatame.


”Mana barnootaa sadarkaa tokkooffa irratti dhukaasan bana,” jechuun facebook isaa irratti barreessee akka ture qondaaltonni dubbatan.
Dargaggoon waggaa 18 kun osoo gara mana barnootichaa deemuu haleellaa raawwateen namoota 21 ajjeesuun kan biraa 17 hin madeessiin duras aayyoo isaatti dhukaasuun ajjeesuun ibsame.
Daa’imman dargaggoon Raamoos itti dhukaasuun ajjeeses kanneen waggaa 7-10 jidduutti argamaniifi kutaa 2, 3, fi 4ffaa barataa turan jedhame.
Raamoos attamiin haleellicha raawwate?


Gara mana barnootaa sadarkaa tokkooffaa kan imale konkolaataa fe’umsaa maatiisaa oofaa ture.
Guyyaa Kibxataa meeshaa waraanaa AR-15 jedhamu erga hidhateen booda gara dallaa mana barnootaatti seene. Poolisiin qoratu akka jedhetti, dargaggoon kun wayita haleellicha raawwachuuf deemutti R-15 alatti shugguxiillee hidhatee ture.
Qondaalli Teeksaas Kiristofar Oliivaarez, ”Shakkamaan akkuma gara mana brnootaatti ol seeneen saffiisaa daa’imman, barattoota, namuma fulduratti argatetti dhokaasuu eegale” jechuun ibsa miidiyaa biyya keessaatiif kennaniin.
Bulchaan bulchiinsa Teeksaas Gireeg Aboot dargaggon haleelicha raawwate rasaasa itti dhokaafameen ajjeefameera jedhan.


Mana barnootaa haleellaan itti raawwatame
Kennaa meeshaa waraanaa guyyaa dhalootaaf
Raamoos meeshaa waraanaa haleellicha raawwachuuf itti fayyadame R-15 kan jedhamu fi walakkaan atomaatiikii ta’e kunis kennaa waggaa dhaloota isaa 18ffaaf karaa seeraatiin bitamuun kennameef ta’uun ibsame.
”Kabaja waggaa 18ffaaf kennaa bitame keessaa tokko meeshaa waraanaati,” jedhan Kiristofar Oliivaarez.
Toorri instagraamii kan Raamoosi jedhamees, suuraa mucaan kun meeshaa waraanaa kana waliin ka’e mul’isera.


Raamoos osoo haleellaa kana hin raawwatiin guyyoota muraasaan dura hiriyyaasaa daree duraanitiin meeshaa waraanaa biteefi boorsaa (koroojoo) xiyyiitiin guutame suuraa kaasee erguufii hiriyyaansaa dubbateera.
Barataa ‘ija laaffeessa’ hiriyyoonni itti qoosan
Raamoos haleellaa kana akka raawwatuuf maal akka kakaase hanga ammaatti ifa miti.
Bulchitoonni Teeksaas Raamoos seenaa yakkaa ykn dhukkuba sammuu beekamus mudatee akka hinbeekne himan.


Haata’u malee, hiriyoonniifi ollaan Raamoos dargaggoo nageenya hinqabne ture jedhu.
Raamoos osoo barnoota sadarkaa tokkooffaa barataa jiruutti mana barnootaatti irra deddebiin itti qoosu turan jedhama.
Raamoos yoo dubbatu waan giinga’uuf hiriyyoonni isaa akka itti qoosan hiriyyoonnisaa duraaniifi maatiin ni dubbatu.
Barataan Raamoos waliin kutaa 8ffaa barate ture tokkoos, yoo dubbatu waan giinga’uuf ijoolleen itti qosaa akka turan Waashingitan Poostiitti himeera.


Mucaan ollaa Raamoos fi kan waggaa 14 tokko ammoo, CBS’tti akka himetti Raamoos osoo jaalala maatii hin argatiin guddate jedheera. ”Jireenya cimaa dabarse, haatiisaa suusii qoricha sammuu adoochu qabdi, jaalala omaatuu itti agarsiiftee hinbeektu,” jedhe.
Mucaan ollaa kun akka jedhetti, Raamoos erga waggaa 14 ykn 15 guutee booda akkasiin amalliisaa gedderamuufi isaa waliin dubbachuun rakkisaa ta’u dubbata.

Maddi: BBC News Afaan Oromoo

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply