Sat. May 18th, 2024
Taabota

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Taabota Galaanitti argame jedhameen wal-qabatee bulchiinsi magaalaa akeekkachiisa kenne

Garee Taabotni bu’e jechuun walitti qabaman

Tibba kana dhimmi Taabota magaalaa Galaanitti lafa keessaa qotamee bahe jedhame miidiyaalee hawaasummaa irratti ijoo dubbii ta’ee tureera.

Bulchiinsa magaalaa Galaan Ganda Caffee Tumaa jedhamuun beekamutti kan mudate ta’iin miilanaa kuni ammayyuu furmaata hin arganne.

Kantiibaan Magaalaa Galaan Aadde Wayinisheet Gizaaw, torbee darbe keessa namootni muraasni gara bulchiinsa magaalichaa dhufuudhaan bakka Caffee Tumaa jedhamu kanatti kadhannaa goona jechuun gaafatanii akka turan BBCtti himan.

“Jalqaba naannoo sanatti tsalootii goona jedhanii gaafatan. Tsalootiidhaaf heeyyamni gaafatamu hin jiru ni dandeessu jenneeni.

“Waan isa booda dhufu waan beekneef ‘booda kuni ta’e, suni ta’e jettu taanaan hin danda’amu’ jennee dursinee itti himne” jedhu Aadde Wayinisheet.Guyyaa muraasa booda namootni kunneen tsalootii goonee Taabota bakkichatti arganneerra jechuu isaaniis himan.

“Xalayaa lammataa gara keenya fidan irratti bakka Caffee Tumaa kanatti waan akkasii waan arganneef bakkuma sana osoo tursiisnee malee ‘achii nuuf ka’uu dide’ jedhan.

“Kana nuti itti hin amannes hin beeknus. Anilleen akka nama tokkootti amantaa kanan hordofa waan akkanaa [garuu] hin beeknu,” jedhan.

Bakka amma Taabonni itti argame jedhame kana cinaatti manni amantaa Ortodoksii waan argamuuf Taabota arganne jedhan kanas gara mana amantichaa geeffatanii achitti akka tsalootii isaanii itti fufuu danda’an itti himnes jedhan.

Namootni tsalootiidhaan booda Taabota bakka sanatti arganne jedhan kunneen garuu sababa Taabotichi ‘achii ka’uu didee’ fi ‘Phaaphaasiin dhufu malee hin ka’u’ jedhaniin hanga guyyaa har’aattillee bakkichuma qubatanii jiraachuus himan.

“Lafti manni amantaa amma jiruu fi bakki isaan waan kana arganne jedhan meetira 100 caalaa waalirraa hin fagaatu. Waan arganne jettan kana gara mana amantichaa geeffattanii bakkicha hin gadhiistan yoo ta’e tarkaanfii fudhanna jennee akeekkachiisa kennineefii jirras,” jedhan.

Namni jalqaba bakkichatti Taabota argadhe jedhee fi namootni inni ergasii waammate abbootii amantii naannichaa fi jiraattota naannichaa osoo hin taane, kanneen gara biraatii dhufan ta’uus eeran.

‘Lafti sababa kanaan kennamu hin jiru’

Bakka amma Taabonni itti argame jedhame kana cinaatti manni amantaa Ortodoksii waan argamuuf Taabota arganne jedhan kanas gara mana amantichaa geeffatanii achitti akka tsalootii isaanii itti fufuu danda’an itti himnes jedhan.

Namootni tsalootiidhaan booda Taabota bakka sanatti arganne jedhan kunneen garuu sababa Taabotichi ‘achii ka’uu didee’ fi ‘Phaaphaasiin dhufu malee hin ka’u’ jedhaniin hanga guyyaa har’aattillee bakkichuma qubatanii jiraachuus himan.

“Lafti manni amantaa amma jiruu fi bakki isaan waan kana arganne jedhan meetira 100 caalaa waalirraa hin fagaatu. Waan arganne jettan kana gara mana amantichaa geeffattanii bakkicha hin gadhiistan yoo ta’e tarkaanfii fudhanna jennee akeekkachiisa kennineefii jirras,” jedhan.

Namni jalqaba bakkichatti Taabota argadhe jedhee fi namootni inni ergasii waammate abbootii amantii naannichaa fi jiraattota naannichaa osoo hin taane, kanneen gara biraatii dhufan ta’uus eeran.

‘Lafti sababa kanaan kennamu hin jiru’

Lafti amma Taabotni keessaa argame jedhamu kuni lafa pirojektii mootummaa irratti ijaaruuf diizaayiniin isaa hojjetamee hojii jalqabuuf itti qophaa’amaa jiru akka ta’es dubbatan.

Magaalichatti amma duras namni kadhannaadhaan tsabala argadheera jechuun toftaadhaan weerara lafaa gageessuuf yaalii taasise seeratti dhihaatee hidhaadhaan akka adabamee tures yaadachiisan.

Gochi amma namootni kuni yaalaa jiran maqaa amantaa dahoo godhachuudhaan weerara lafaa gaggeessuuf waan ta’eef bulchiinsi magaalichaa tarkaanfii akka fudhatus himan.

“Amma lafti sababa kanaan kennamu tokkoyyuu hin jiru. Akeekkachiisa dhumaa kennineefii jirra. Guyyaa muraasa keessatti waan arganne jedhan kaafatanii bakkicha hin gadhiisan yoo ta’e poolisiidhaan tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaaneessuu ni fudhatama,” jedhan Aadde Wayinisheet.

Taateen akkanaa yoo mudatu kun kan jalqabaa miti. Waggaa lamaan duras Naannawa Koyyee Facceetti Taabotni waaqarraa bu’e jedhamuun dubbii ijoo ta’ee ture.

Hogganaa Itti-aanaan Mana Lubummaa Bataskaana Ortodokosii Itoophiyaa Luba Balaay Mokonnin yaada yeroos BBCf kennaniin, “dubbiin akkasii kun amantii kan miidhudha” jedhanii turan.

“Wanti akkasii nama goyyoomsuudha”, kan jedhan Lubi Balaay, “dhuguma Waaqayyo raajii hojjechuu ni danda’a, raajii kan hojjetu garuu namoota akkanaa fedhii foonii isaanii duuba godhatanii of fuuldura sagalee Waaqaa qabatanii deemaniin osoo hin ta’iin, warra dhugaadhaan Waaqa amane irratti Rabbi raajii kan hojjetu,” jedhan.

Rakkoon kanaan dura ture mootummaan lafa taabota itti dhaabbatan waan hin kennineef, akkuma amma godhame kanatti ‘taabonni achitti lafa keessaa argame’ ykn ‘Waaqarraa bu’e’ jedhameetuma babal’achaa ture jedhan.

“Amma lafa keessaa argame, Waaqaa bu’e kan jedhu kun dubbii dhugaa miti, dubbii amanamu miti” jedhanii ture Luba Balaay.

Manni Amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Taabota magaalaa Galaanitti tibbana argame jedhame ilaalchisee amma dura wanti jedhe hin jiru.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply